The Knowledge Provider | Advanced Research Group

The Latest knowledge

12-10-2021

คุณรู้หรือไม่ Spam mail คืออะไร

       Spam mail คืออีเมลที่เราไม่ต้องการ หรืออีเมลขยะที่ถูกส่งออกจากผู้ส่งจำนวนมากไปยังรายชื่อผู้รับตามอำเภอใจ โดยปกติสแปมจะถูกส่งไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า สามารถส่งในปริมาณมากโดยบ็อตเน็ตอาจทำให้ผู้รับที่เผลอไปคลิกหรือเชื่อในอีเมลนั้นสูญเสียข้อมูลส่วนตัว รวมถึงทรัพย์สินได้.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)