The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ตอนที่ 1

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ตอนที่ 1

06-12-2016

   ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

1.    มาตรการ/กฏระเบียบทางการค้า ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
1.1    ภาษีนำเข้า โดยทั่วไปมีการเรียกเก็บในสินค้าแต่ละประเภทดังนี้
1.2    มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

2.    กฎ ระเบียบการประกอบธุรกิจในบรูไน
2.1    กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัท (Companies Act (CAP39)
2.2    การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
2.3    ระเบียบการจ้างงาน

3.    สถานการณ์เศรษฐกิจ 3.1    สถานการณ์การค้า
3.2   สถานการณ์เศรษฐกิจ     
4.    การลงทุนในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

5.     ระเบียบการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง


1.    มาตรการ/กฏระเบียบทางการค้า ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
มาตรการภาษี บรูไนไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนและไม่มีภาษีส่งออก ภาษีขาย ภาษีเงินเดือน ภาษีการผลิต มีเพียงการเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลจากรูปบริษัทเท่านั้น หากมีอัตราการจัดเก็บที่ต่ำมากที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นอกจากนั้น ยังมีการยกเว้นภาษีต่างๆ ให้แก่ผู้เริ่มกิจการและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบในบรูไน พร้อมยังให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนและการจ้างงานในประเทศ จะจัดเก็บภาษีเงินได้เฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับ จากการค้าและธุรกิจเงินปันผล จากบริษัทที่ได้ผ่านการจัดเก็บภาษีของบรูไน ดอกเบี้ยและส่วนลด ค่าเช่า ค่ารอยัลตี้และผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินต่างๆ ทั้งนี้ การเก็บภาษีเงินได้ของบริษัท ต่างชาติจะคำนวณเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในบรูไนเท่านั้นโดยอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทอยู่ที่ ร้อยละ 30 นอกจากนั้น ภาษีที่มีการจัดเก็บ ได้แก่ อากรแสตมป์ ภาษีปิโตรเลียม (เก็บจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับปิโตรเลียม) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20 สำหรับดอกเบี้ย รับจากค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือเงินกู้ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีถิ่นพำนัก ในบรูไน)

1.1    ภาษีนำเข้า โดยทั่วไปมีการเรียกเก็บในสินค้าแต่ละประเภทดังนี้
1.1.1   อาหาร สินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ได้รับการยกเว้นภาษี 
1.1.2   เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไม้ซุง อุปกรณ์และเครื่องด้านการ
1.1.3   ถ่ายภาพเฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะและอะไหล่ เรียกเก็บอัตราร้อยละ 20 
1.1.4   น้ำหอมและเครื่องสำอาง ร้อยละ 30 

    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยและบรูไนต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียนที่มีการประกาศลดภาษีสินค้าระหว่างกันอยู่ระหว่างร้อยละ 0 – 5 โดยสินค้าที่มีการเรียกเก็บภาษี (ปี 2550)                    อยู่ในร้อยละ 5 เช่น น้ำมันหล่อลื่น เครื่องสำอาง สบู่และแชมพู ผงซักฟอก อุปกรณ์ถ่ายภาพ ยางรถยนต์และรถจักรยาน เสื้อผ้าและสิ่งทอบางประเภท อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องพิมพ์และเครื่องจักรบางชนิด เป็นต้น และมีสินค้าต้องห้ามบางประเทศที่เรียกเก็บภาษีสูง เช่น       เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เป็นต้น

1.2    มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
สินค้าบางประเทศที่รัฐบาลบรูไนกำหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติ เช่น การขออนุญาตนำเข้า หรือการมีกำหนดโควตาการนำเข้า จึงจะได้รับอนุญาตให้มีการนำเข้าและจัดจำหน่ายได้ อาทิ ยา รักษาโรคและสารพิษ พืชและสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม ไข่ หน่อพืชต่างๆ กล้วยไม้ ผักและผลไม้ เมล็ดพันธ์พืช น้ำมันพืช เกลือ สารเคมี ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์ยา ไม้ ไม้ซุง ไม้ แปรรูป หนังสือและสิ่งพิมพ์ เครื่องมือตกปลา เครื่องเล่นเกม มีด เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร และ/หรือส่งสัญญาณ รถยนต์ เครื่องจักร อะไหล่และส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์ใช้แล้ว จักรยาน รถแทรกเตอร์ และห้ามนำเข้าสินค้าที่ที่เป็นข้อห้ามหรือขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม และความมั่นคง ของชาติ

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back