News & Events

Back

นักวิจัยตลาด เป็นมากกว่านักวิเคราะห์ด้านการตลาดของธุรกิจ

16-05-2019 Real Estate / สังคมธุรกิจ -

นักวิจัยตลาด เป็นมากกว่านักวิเคราะห์ด้านการตลาดของธุรกิจ

ยุคดิจิทัล ทำให้ความรับผิดชอบของ “นักวิจัยตลาด” เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค คู่แข่ง และตลาด

รวมถึงการรวบรวมข้อมูลมาทำเป็นรายงาน หรือนำเสนอ

 

 

นอกจากสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว นักวิจัยตลาดยังมีความรับผิดชอบมากขึ้น

โดยต้องทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ, รวบรวม, วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

และออกแบบสำรวจ โดยใช้วิธีการสมัยใหม่และดั้งเดิมเข้าด้วยกัน

เพื่อค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

        โดยธุรกิจหลายธุรกิจ จะมองหานักวิจัยตลาด เพื่อวิเคราะห์และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและข้อมูลสถิติ ซึ่งจะนำผลตรงนั้นมาตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ราคา และโปรโมชั่น นักวิจัยตลาดที่ประสบกความสำเร็จจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แนวโน้ม กลยุทธ์ และการแข่งขัน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

ความรับผิดชอบของนักวิจัยตลาด

    ดังนั้นความรับผิดชอบของนักวิจัยตลาดในปัจจุบันจึงเพิ่มมากขึ้น โดยนอกจากจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค คู่แข่งและสถานที่ทางการตลาดแล้ว ยังมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการวิจัยตลาดที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์ SWOT
  • จัดให้มีการวิเคราะห์การแข่งขันในการนำเสนอตลาดของบริษัท ต่าง ๆ
  • ระบุแนวโน้มตลาดรูปแบบราคา หรือการขาย และวิธีการปฏิบัติงาน
  • ประเมินวิธีการของโปรแกรมและข้อมูลสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่า การเปิดตัวถูกต้อง

ยังคงได้รับการแจ้งอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดฝ่ายวิจัยอื่น ๆ และใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า นอกจากนักวิตลาดจะต้องปรับเปลี่ยน

ให้ทันตามความต้องการของตลาดแล้ว ยังต้องมีความสามารถอย่าครอบคลุมทุกด้าน

ไม่ว่ามากหรือน้อย นักวิจัยตลาดก็ต้องได้กับความรับผิดชอบที่มากขึ้น

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back