News & Events

Back

กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช (AR Group) จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

29-11-2018 - -

กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช  (AR Group) จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

           บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561 ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการซ้อมตามแผนปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยในการจัดซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ

 

 

            การฝึกซ้อมหนีไฟในครั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกิดอัคคีภัย จึงต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง ตั้งแต่การเรียนรู้การเอาตัวรอดหากเกิดไฟไหม้ วิธีการดับไฟที่ถูกวิธี วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมไปถึงการอพยพผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อัคคีภัย และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น

            ซึ่งทำให้พนักงานได้รับความรู้ และทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงสามารถลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบริษัท เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ ทั้งนี้บริษัทได้ทำการฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุก ๆ ปี และมีการจัดอบรมพนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และตระหนึกถึงความสำคัญของการเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย  

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back