News & Events

Back

ผ่อนรถสัญญาใหม่ ผู้บริโภคได้อะไรบ้าง?

07-08-2018 การเงิน-การลงทุน -

ผ่อนรถสัญญาใหม่ ผู้บริโภคได้อะไรบ้าง?

            สคบ. ประกาศสัญญาใหม่ เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็ผ่านมาเดือนกว่าแล้ว ผู้บริโภคที่รอซื้อรถในช่วงนี้ต่างสงสัยว่า สัญญาฉบับใหม่นี้ทำให้พวกเขาได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษอะไรบ้าง?

            ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสัญญาฉบับใหม่นี้ไม่ได้มีกฎหมายที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก โดยหลัก ๆ แล้วสาระสำคัญของสัญญานี้มีรายละเอียดและสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

 

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น-ลดดอก

            สาระสำคัญอย่างแรกคือ การเปลี่ยนการคิดอัตราดอกเบี้ย โดยกฎหมายนี้กำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อใช้การคิดดอกเบี้ยแบบ “อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate)” แทนการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ “อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Effective Interest Rate)” ที่ผู้เช่าซื้อร้องเรียนกันว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ขูดเลือดขูดเนื้อกันเกินไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราดอกเบี้ยมาเป็นการคิดดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ทำให้การชำระเงินในแต่งวดมีความแตกต่างกันตามเงินต้นที่ลดลง ซึ่งดอกเบี้ยในแต่ละงวดก็จะลดลงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในกฎหมายไม่มีการระบุถึงเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ดังนั้นผู้ให้เช่าซื้ออาจปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากเดิมได้

การยึดรถ เมื่อผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่างวดตามสัญญา

            ในกรณีผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่ชำระค่าเช่าซื้อติดต่อกันสามงวด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถยึดรถได้ทันที แต่ก่อนหน้าจะยึดรถต้องมีหนังสือบอกกล่าวกับผู้เช่าซื้อให้ชำระเงินค่างวดที่ค้างชำระอย่างน้อย 30 วันก่อนจะทำการยกเลิกสัญญา และเมื่อผู้ให้เช่าซื้อนำรถที่ยึดมานั้นออกขายด้วยการประมูลหรือขายทอดตลาด ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ซื้อก่อนได้ แต่ถ้าหากผู้เช่าซื้อไม่ซื้อให้ผู้ประกอบการส่งหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันภายใน 15 วันเพื่อมอบสิทธิ์การซื้อรถให้กับผู้ค้ำประกันแทนการเสียเงินแบบเดิมที่สูญเปล่า

สุดท้ายแล้วถ้าหากผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันไม่ซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อสามารถขายรถได้ราคาเกินกว่าจำนวนหนี้ที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องคืนเงินส่วนที่เกินให้ผู้เช่าซื้อ แต่ถ้าได้ราคาน้อยกว่าผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบส่วนที่ขาดนั้น

ปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ

            เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้เช่าซื้อสามารถปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดได้ ด้วยการจ่ายเงินต้นและดอกทั้งหมดในครั้งเดียว โดยไม่ต้องการผ่อนเป็นรายงวดตามสัญญา ซึ่งการปิดบัญชีการผ่อนรถทำให้ผู้เช่าซื้อได้รับส่วนลดดอกเบี้ยจากผู้ให้เช่าซื้อไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และให้คิดคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วย เรื่องสัญญาเช่า ที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ๆ

            นี่เป็นเพียงกฎหมายบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาฉบับใหม่นี้ที่ผู้บริโภคควรทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถหรือผ่อนรถในอนาคต อย่างไรข้อกฎหมายที่ออกมานี้ เพื่อให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา และให้สิทธิกับผู้บริโภคได้สูงสุดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

 

อ่านเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/035/6.PDF

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back