The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ดาวน์โหลดฟรี E-Book “เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ”

ดาวน์โหลดฟรี E-Book “เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ”

11-10-2017

             E-Book หรือหนังสือออนไลน์ “เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรวมกับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมิวเซียมสยาม เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

            โดยหนังสือออนไลน์เล่มนี้จัดทำขึ้น เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุการณ์และข่าวอันเนื่องด้วยงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ ที่นักเรียน คุณครู รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ติดตามจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ยังมีเรื่องของความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงได้เขียน เรียบเรียงข้อมูล และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาศในรูปแบบของ E-Book ที่มีความหนากว่า 400 หน้า ประกอบด้วยบทความ และบทบรรณาธิการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ รวมแล้วถึง 20 บทความ และในบทความต่าง ๆ จะมีภาพประกอบที่สามารถทำให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหมายให้ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการสอนได้ และประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือต้องการทำความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาศก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านได้เช่นกัน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://goo.gl/7drtqf

ประกอบด้วยบทความต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้

1.คนตายเพราะขวัญหาย ต้องทำพิธีเรียกขวัญนานหลายวัน

: งานศพปัจจุบันสืบทอดพิธีกรรมหลายพันปีมาแล้ว

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

2. พระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

3.การสรงน้ำและประดิษฐานพระบรมศพ

โดย อาจารย์ ธนโชติ เกียรติณภัทร

4.ศิลปะและคติความเชื่อในเครื่องประกอบพระราชพิธีพระบรมศพ

โดย อาจารย์ ธนกฤต ลออสุวรรณ

5.ดนตรีในพระราชพิธีพระบรมศพ

โดย อาจารย์ ดร.สายป่าน ปุริวรรณชนะ

6.พัฒนาการธรรมเนียมไว้ทุกข์ จากระเบียบรัฐสู่มารยาททางสังคม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

7.ธรรมเนียมตะวันตกในพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์สยาม

โดย อาจารย์ วสิน ทับวงษ์

8.พื้นที่ของพระ ผี ฤๅษี และบาทหลวง ในพิธีกรรมความตายในสังคมไทยจากฉากงานพระศพ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

9.พิธีกงเต็กในราชสำนักไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

10.เมรุในศิลปะอินเดีย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

11.สุเมรุบรรพตในจักรวาลวิทยาอินเดียและสยาม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

12.สืบย้อนความสัมพันธ์ของปราสาทเขมร พระปรางค์ไทย และพระเมรุยอดปรางค์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

13.ข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาที่ค้นพบใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญา สุ่มจินดา

14.ธรรมเนียมสร้างวัดบนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัยอยุธยา เรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง?

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

15.กระบวนทัศน์ที่แปรเปลี่ยนในการออกแบบพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์

โดย อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

16.ราชรถในงานพระบรมศพสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

โดย ยุทธนาวรากร แสงอร่าม

17.งานพระศพกษัตริย์ล้านช้างในสมัยรัฐจารีต

โดย อาจารย์ ธีระวัฒน์ แสนคำ

18.พระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์กัมพูชา

โดย ซีร็อง เลง และ อาจารย์ ณัฐพล จันทร์งาม

19.ตีงโจ่ห์ด่อ : งานพระบรมศพของกษัตริย์เมียนม่ามีงตยาจี

โดย สิทธิพร เนตรนิยม

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://goo.gl/7drtqf

 

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back