News & Events

Back

เออาร์ รีเสิรช์ บริษัทวิจัยยุคใหม่ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ

22-05-2018 การตลาด/สังคม -

เออาร์ รีเสิรช์ บริษัทวิจัยยุคใหม่ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ

             เออาร์ รีเสิร์ช (AR Research) ผู้ให้บริการวิจัยตลาดครบวงจร ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจ สำรวจภาพลักษณ์ตราสินค้า การทดสอบผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่รองรับความต้องการในการแสวงหาข้อมูล ความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ และนโยบายของธุรกิจได้

            แต่เดิม เออาร์รีเสิร์ช จะเน้นไปที่การวิจัย ซึ่งการวิจัยของเออาร์รีเสิร์ชจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันระหว่างวิจัยเชิงปริมาณกับวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณของเออาร์ รีเสิร์ชนั้นจะเป็นการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทั่ว ๆ ไป หรือแบบสอบถาม เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลที่มีเปอร์เซ็นต์และร้อยละให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนั้นผลสรุปที่ได้จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละหัวข้อมีคนพึ่งพอใจเท่าไหร่ ซึ่งมีอันดับตั้งแต่ 1- 5 ตามลำดับตั้งแต่น้อยไปหามาก

            ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนใหญ่จะทำในลักษณะของการสัมภาษณ์แบบ Face to Face หรือการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม หลังจากนั้นจะทำการสรุปผลการสัมภาษณ์  ซึ่งในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะไม่ได้ทำเป็นลักษณะของการเลือกเป็นข้อ ๆ เหมือนกับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ แต่จะทำการสรุปโดยใช้ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยหรือตัวทีมงานเข้ามาช่วยในการสรุปผลภาพรวมแทน

            นอกการวิจัยแบบเดิมแล้ว เออาร์ รีเสิร์ชยังพยายามที่จะพัฒนาการบริการให้ครบวงจรและดีมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญกับการสำรวจออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่ยังผูกติดอยู่กับการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อย ๆ เออาร์ รีเสิร์ชจึงได้เพิ่มบริการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและองค์กรในปัจจุบันทั้ง โพล (Poll) การสำรวจความคิดเห็นหรือทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างผ่านแพลตฟอร์มสำรวจออนไลน์ และบริการของ TOSGUN ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับฟังเสียงของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจหรือองค์กรเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของตนเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลสรุปที่ได้จะทำให้สามารถนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือแก้ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นบนออนไลน์ได้ทันที

             คุณกำลังสนใจปรับปรุงบริษัทของคุณอยู่หรือไม่? ให้เออาร์ รีเสิร์ชได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจความพึงพอใจ หรือการวิจัยตลาดให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่มีความทันสมัยจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงบริษัทและจัดการกับความเสี่ยงได้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อได้ที่ 02-439-4600 หรือ E-mail : research@ar.co.th และ Facebook : ARResearch

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back