News & Events

Back

เกร็ดการทำธุรกิจในนอร์เวย์

01-02-2017 Real Estate / สังคมธุรกิจ -

เกร็ดการทำธุรกิจในนอร์เวย์

   SWOT Analysis

จุดแข็ง

 • Purchasing Power: ประชาชนมีกำลังซื้อและปริมาณเงินลงทุน (capital) สูง
 • Monetary policy and financial stability: จากการวิเคราะห์ของ OECD พบว่านอร์เวย์ มีนโยบายทางการเงินที่ดี มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ตลาดเปิดเสรี แม้ว่าจะเผอิญกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังคงแข็งแกร่ง
 • มีระบบการเงินที่โปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล
 • รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการค้ากับต่างประเทศ
 • Market size: เนื่องจากจำนวนประชากรขนาดเล็กทำให้ความสามารถในการปรับตัวรับกับนโยบายใหม่ ๆ ของรัฐบาลเป็นไปได้ง่าย
 • ประชากรโดยส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลดีต่อการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ

 

จุดอ่อน

 • Market size: ตลาดขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน และอัตราการขยายตัวของประชากรยังเป็นไปอย่างช้า ๆ
 • Industry cost structure: มีค่าครองชีพสูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
 • Inland Logistics: การกระจายของประชากรกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ร้อยละ 70 และส่วนที่เหลือกระจายอยู่นอกเมืองแบบกระจาย  ยังผลให้ระบบขนส่งภายในประเทศพัฒนาเฉพาะในเมืองใหญ่และไม่ต่อเนื่องไปยังเมืองเล็ก ๆ หรือเมืองที่เป็นเกาะ และถือเป็นข้อด้วยกว่าประเทศยุโรปอื่น ๆ เช่น เยอรมันหรืออังกฤษ

 

โอกาส

 • นโยบายทางการค้า ใช้มาตรฐานเดียวกับมาตรฐาน EU
 • การขยายตลาด: เศรษฐกิจนอร์เวย์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแม้จะมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจในยุโรป เนื่องจากอุตสาหกรรมพลังงานของนอร์เวย์เป็นตัวขับเคลื่อนภาคการส่งออกของนอร์เวย์ และหากสินค้าจากต่างประเทศสามารถเข้าตลาดนอร์เวย์ได้แล้ว จะสามารถเข้าตลาดกลุ่มประเทศ EFTA และ EEA ได้ง่ายขึ้นด้วย เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎระเบียบการนำเข้าในแนวทางเดียวกัน
 • Inland Logistics: ภาครัฐมีนโยบายได้เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนในการรับเหมาปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน เช่น ถนน รถไฟ ท่าอากาศยาน เพื่อเร่งสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ให้ทันสมัย
 • Distribution channels: การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

อุปสรรค

 • ภาษีนำเข้าอาหารและผลผลิตทางการเกษตร นอร์เวย์ยังคงมีนโยบายปกป้องผลผลิตจากภาคการเกษตรภายในประเทศด้วยกำหนดอัตราภาษีนำเข้า และมาตรฐานด้านสุขอนามัยในสินค้าเกษตร เช่น ผักสด ผลไม้สด และเนื้อสัตว์ที่สูงกว่าหลายประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง  เป็นต้น
 • มาตรฐานทางการค้าการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ทำกับกลุ่มประเทศยุโรปด้วยกันเอง ระยะทางห่างไกลมาตรฐานสูงและกฎระเบียบเข้มงวด ต้นทุนค่าขนส่ง/ประกอบการสูง
 • ภาษา แม้ว่าชาวนอร์เวย์สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แต่ในการติดต่อราชการยังคงใช้ภาษานอรเวย์เป็นหลัก ดังนั้นนักลงทุนควรมีคู่ค้า หรือตัวแทนชาวนอร์เวย์ (Business Partner) เป็นผู้ให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระยะแรกของการเริ่มต้นธุรกิจ
บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back