News & Events

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาด ประเทศกัมพูชา 2

02-12-2016 IT-news -

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาด ประเทศกัมพูชา 2

3.เขตเศรษฐกิจและการเลือกทำเลที่ตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือพื้นที่พิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกัมพูชา ภายในพื้นที่จะมีการรวมกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายมาไว้ด้วยกัน อาจแบ่งพื้นที่ภายในเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป โซนพื้นที่สำหรับดำเนินการส่งออก โซนพื้นที่สำหรับให้บริการ โซนพื้นที่สำหรับพักอาศัยและท่องเที่ยว เป็นต้น


เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพื้นที่อย่างน้อย 50 เฮคตาร์ ที่สามารถระบุตำแหน่งและขอบเขตได้ มีรั้วล้อมรอบ และมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ภายในเขตเศรษฐกิจ ของแต่ละโซน แต่ละโรงงานอย่างชัดเจน มีที่ตั้งของอาคารสำนักงานสำหรับบริหารจัดการและให้บริการแบบจุดเดียวครบวงจร(One-Stop-Service) นอกจากนั้นยังต้องมีระบบจัดการและบำบัดน้ำเสีย สถานที่จัดเก็บและกำจัดของเสีย มีมาตรการสำหรับปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น


ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การงดเว้นภาษีกำไรเป็นเวลา 3-9 ปี การงดเว้นภาษีนำเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(เฉพาะการผลิตเพื่อส่งออก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีส่งออก รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามเขตแดน เป็นต้น


ข้อมูลถึงสิ้นปี 2556 ประเทศกัมพูชามีเขตเศรษฐกิจ ที่ได้รับการอนุมัติจาก สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) และ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา (CSEZB) จำนวน 25 แห่ง ใน 9 จังหวัด มีการตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมแล้วจำนวน 10 แห่ง ส่วนอีก 15 แห่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือยังไม่มีการดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดในปี 2557 ระบุว่าสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) และ คณะกรรมการ เขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา(CSEZB) ได้อนุมัติโครงการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มอีก 5 แห่ง  
 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back