News & Events

Back

SMEs เสียภาษีให้ถูกต้อง ไม่ต้องเสียค่าปรับ

01-04-2019 ธุรกิจ -

SMEs เสียภาษีให้ถูกต้อง ไม่ต้องเสียค่าปรับ

ทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงการเสียภาษีย้อนหลัง

        หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ SMEs คุณอาจจะมีข้อกังวลในการทำธุรกิจอยู่หลายอย่างด้วยกัน โดยหนึ่งในข้อกังวลเหล่านั้นมักมาจากการทำบัญชี และการเสียภาษี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprise) ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ดำเนินกิจการทางด้านการผลิตและจำหน่าย ที่มีความเป็นอิสระ แม้จะเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีการใช้ต้นทุนต่ำและมีจำนวนพนักงานไม่มาก ก็ต้องทำการเสียภาษีเหมือนธุรกิจทั่ว ๆ ไป แต่ยังมีหลายธุรกิจที่ทำบัญชีไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

        ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ กรมสรรพากรจึงได้ออกประกาศแจ้งให้ SMEs ยื่นแบบแสดงรายการปรับปรุงการเสียภาษีย้อนหลังให้ถูกต้อง โดยจะไม่โดนเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม

        นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงกิจการ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ” โดยผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ในระบบ "ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ" ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

        โดยกิจการ SMEs จะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้

             - มีบัญชีหรืองบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

             - สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และทำธุรกรรมการเงินได้โดยสะดวก

             - ลดต้นทุนในการประกอบกิจการ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back