News & Events

Back

ปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อการทำบัญชีอย่างไร?

21-01-2019 IT news -

ปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อการทำบัญชีอย่างไร?

          สำหรับ “บัญชี” เป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีความยากและความง่ายในการทำงาน เนื่องจากมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่สำนักบัญชี หรือนักบัญชีต้องพบเจอ นอกเหนือจากปัจจัยภายในแล้ว ยังต้องพบเจอกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์กรอีกด้วย อาทิเช่น ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือแม้แต่กลยุทธ์ต่าง ๆ  

          ด้วยเหตุผลนี้องค์กรไม่สามารถพัฒนาเพียงเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือแรงจูงใจและความต้องการของคนภายในองค์กรเท่านั้น แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้ให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้วย ดังนั้นความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมจึงมีผลกระทบต่อการจัดการ และการทำบัญชี ซึ่งมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำบัญชีอยู่มากมายด้วยกัน วันนี้เราจะมาดู 3 หลักที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด

นโยบายรัฐ

          นโยบายของรัฐถูกกำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย, สภาพความเป็นจริง, ความต้องการของประชาชน หรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างนโยบายรัฐ ที่ส่งผลกระทบและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการทำบัญชี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีตามนโยบาย National E-Payment หรือระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นั่นจึงทำให้นักบัญชีต้องทำความเข้าใจ และวางแผนการทำบัญชีและภาษีในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น

มาตรการหน่วยงานกำกับดูแล

          เป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามจะมีข้อบังคับ กฎระเบียบ ในการทำงาน เพื่อเป็นการกำกับดูแล และทำให้การจัดทำบัญชีมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั่นจึงทำให้สำนักบัญชี หรือนักบัญชีต้องมีมาตรการหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อยกระดับการทำบัญชี และให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานบัญชี

การเปิดเสรีการค้า บริการด้านบัญชี

          การเปิดเสรีทางการค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของประเทศ เป็นการลดเลิกมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการให้บริการด้านบัญชี โดยเฉพาะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจรวมกันอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ต่างชาติสามารถเข้ามาให้บริการด้านบัญชีได้ แต่การให้บริการตรวจสอบบัญชีจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตในไทยเท่านั้น

          จากสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้น นี่เป็นเพียง 3 ปัจจัยภายนอกจากหลาย ๆ ปัจจัยเท่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสำนักบัญชี และนักบัญชีเป็นอย่างมาก ดังนั้นปัจจัยภายนอกเหล่านี้จึงทำให้นักบัญชีต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back