News & Events

Back

เออาร์ รีเสิร์ช ร่วมงานแถลงผลวิจัย ศึกษาระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการไทย

26-09-2018 ธุรกิจ -

เออาร์ รีเสิร์ช ร่วมงานแถลงผลวิจัย ศึกษาระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการไทย

            เมื่อวานนี้  เออาร์รีเสิร์ช หนึ่งในเครือบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงผลการวิจัยโครงการส่งเสริมระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการในประเทศไทย (Advancing Entrepreneurial Ecosystems in Thailand) จัดขึ้นโดย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) ร่วมกับ Imperial College Business School, London ณ อาคาร KX Knowledge Xchange มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โดยภายในแถลงผลการวิจัยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ Erkko Autio อยู่ในตำแหน่ง Technology Venturing ที่ Imperial College, London Business School มาร่วมสรุปผลการวิจัยระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการในไทย ซึ่งเขาได้อธิบายไว้ว่า โครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใตกรอบแนวความคิด (Research Model) ที่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของธุรกิจ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่

  • Resource : ทรัพยากร หรือแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้
  • Knowledge : ความรู้ของผู้ประกอบการ
  • Community : ชุมชนและสังคมโดยรอบ

            โดยจะมุ่งเน้นศึกษาผู้ประกอบการ ตั้งแต่ผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) หรือธุรกิจเปิดใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจที่กำลังขยายขนาด (Scale-up) ทั้งที่ประกอบธุรกิจภายในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่

            จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระบบกลไกที่นำไปสู่การสร้างตลาด และศักยภาพในการผลิตของผู้ผลิตในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจ (Early-stage entrepreneurial activity) เนื่องจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ศึกษานั้น ยังขาดการสนับสนุนจากการร่วมลงทุน ( Venture capitalists : VC) ซึ่งยังไม่ค่อยนักลงทุน หรือสถาบันการเงินกล้านำเงินลงทุนเข้าไปร่วมถือหุ้นในบริษัทมากเท่าไรนัก โดยเฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่ จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับคำปรึกษา คำแนะนำในการประกอบธุรกิจที่ดีพอ นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจยังไม่สามารถเติบโต และขยายธุรกิจได้นั้นอาจเป็นผลมาจาก ธุรกิจที่เริ่มต้นขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกัน ทำให้ไม่สามารถสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจได้

            ศาสตราจารย์ Erkko Autio ได้สรุปสั้น ๆ ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการไทยเป็นเรื่องของเงินทุน ที่ยังต้องการการส่งเสริม การสนับสนุนจากทั้งรัฐบาล และเอกชน แม้ว่าในขณะนี้รัฐบาลจะมีหน่วยงานในการสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้แล้วก็ตาม

            อย่างไรก็ตามเออาร์รีเสิร์ช ยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัย เนื่องจากมีความเข้าใจในประเด็นปัญหา และความท้าทายในการสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจทั้งเก่า และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back