News & Events

Back

กรมสรรพากรเตือนใกล้ สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561

21-08-2018 ธุรกิจ – ตลาด/เศรษฐกิจภาครัฐ -

กรมสรรพากรเตือนใกล้ สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทราบว่า ขณะนี้ ใกล้หมดเวลา
ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี (ภ.ง.ด. ๕๑) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้น สุดในวันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ให้สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริงของกิจการ พร้อมชำระภาษี ณ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ 
ได้ถึงวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือยื่นแบบพร้อมชำระภาษี ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่   www.rd.go.th  
ได้ จนถึงวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถ Download  แบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมทั้งศึกษาวิธีการกรอกแบบแสดงรายการฯ 
ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ DOWNLOAD  >แบบแสดงรายการภาษี
แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ >ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือด้วยการ Scan QR Code ที่อยู่ด้านหน้าแบบแสดงรายการฯ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแบบ   ภ.ง.ด.51  ได้ที่ สำนักงาน
สรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 และหากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เป็นการ
หลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ www.rd.go.th >  เมนู “การแจ้งแหล่งภาษี ”
เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ที่มา : กรมสรรพากร

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back