The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ผู้ตรวจสอบบัญชีคือใคร ทำไมต้องตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีคือใคร ทำไมต้องตรวจสอบบัญชี

21-11-2018

           ผู้ตรวจสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบัญชีและรายการทางการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์ เพื่อใช้เป็นหลักในการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ตำแหน่งงานผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นอาชีพยอดนิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านบัญชี

ทำไมต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี

            เนื่องจากบริษัท และองค์กรต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางการเงิน ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีจะมีหน้าที่ตรวจสอบบันทึกทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสอบบัญชี และให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

            การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการภายในที่เน้นการลดความเสี่ยง และสิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนได้ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีภานนอกของบริษัทได้อีกด้วย

การตรวจสอบบัญชีแตกต่างกับวิธีทางการเงินอื่นอย่างไร?

            การตรวจสอบบัญชีแตกต่างจากเส้นทางการเงินอื่น ๆ เนื่องจากลักษณะของความรับผิดชอบที่ต้องมีความเข้มงวด ทำตามระยะเวลาที่กำหนด ใส่ใจในรายละเอียด และต้องเจอกับความท้าทาย ในขณะที่นักบัญชีจะให้คำแนะนำ และการสนับสนุนเกี่ยวกับการคืนภาษี การรับทำบัญชี และกระแสเงินสด

            นอกจากนี้บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชียังแตกต่างจากบทบาทอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือทำงานด้านวาณิชธนกิจ โดยจะเน้นไปที่เป้าหมายโดยรอบ เพื่อกำกับดูแล ให้คำปรึกษา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดมากกว่าการเติบโตทางการเงินของบริษัท

            ดังนั้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีก็เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบและการบริหารจัดการอย่างดี

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back