The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

หน้าที่ของ HR ยุคใหม่ที่ไม่ได้มีเพียงแค่สรรหาคนมาทำงานเท่านั้น

หน้าที่ของ HR ยุคใหม่ที่ไม่ได้มีเพียงแค่สรรหาคนมาทำงานเท่านั้น

09-05-2018

             HR เป็นอักษรย่อที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Human Resources ซึ่งเป็นฝ่ายที่เหล่าพนักงานรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อภาษาไทยว่า “ฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์” ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่ดูแลพนักงานในบริษัท และวางแผนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กันทุกฝ่าย โดยคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า HR เป็นฝ่ายที่ทำเพียงแค่สรรหาคนเข้ามาในตำแหน่งที่บริษัทต้องการ และจัดทำการจ่ายเงินเดือนเท่านั้น แต่คุณหารู้ไม่ว่าฝ่ายบุคคลหรือ HR นั้นมีหน้าที่มากกว่าที่ทุกคนคิด แม้ว่าหน้าที่ของ HR ในแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกันก็ตาม ซึ่งต่อไปนี้คือหน้าที่หลัก ๆ ของ HR ยุคใหม่

การวางแผนกำลังคน (Human Resources Planning)

            การวางแผนกำลังคนเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญของฝ่าย HR เนื่องจากเพื่อทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์กำลังคน รวมถึงทำให้สามารถดูอัตรากำลังคนแต่ละแผนกว่า แต่ละแผนกต้องใช้ตำแหน่งอะไรบ้าง, แต่ละตำแหน่งมีหน้าที่อย่างไร และมีความต้องการใช้จำนวนคนกี่คน เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม

สรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment)

            เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ฝ่ายบุคคล ต้องหาช่องทางประกาศรับสมัครงานตามอินเทอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์ Jobsdb, Jobthai เป็นต้น และเมื่อหาได้แล้วฝ่าย HR ก็จะต้องทำการลงประกาศ คัดเลือกผู้สมัครเข้ามาสัมภาษณ์ และเมื่อสัมภาษณ์ผ่านก็จะดำเนินการจัดทำเอกสารรับเข้าเป็นพนักงาน

Payroll และงานข้อมูลพนักงาน

            เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับบริษัทในการดูแลเงินเดือนของพนักงาน จัดทำค่าจ้างเงินเดือน และยังต้องดูแลจัดสรรข้อมูลประวัติของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานควรจะได้รับ

Training หรือฝึกอบรมพนักงาน

            การฝึกอบรมพนักงานอาจจะไม่มีทุกบริษัท ขึ้นอยู่กับบริษัทว่าต้องการเพิ่มศักยภาพของพนักงานตนเองหรือไม่ หากต้องการเพิ่มศักยภาพของพนักงานก็จะทำการส่งพนักงานไปอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการให้พนักงานออกไปศึกษาดูงานภายนอกบริษัท เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

งานประเมินผลงาน

            เป็นการติดตามและประเมินผลงาน เพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท รวมถึงวางแผนเพื่อให้รางวัลและผลตอบแทนกับพนักงาน ทั้งที่เป็นเงินและเป็นสิ่งของ

สมัครงานกับเรา

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
สมัครงานสมัครงานบริษัทอาชีพรับสมัครงานหางาน
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
Thai jobBangkok jobjob thaijobthaiweb

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back