The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ตอนที่ 2

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ตอนที่ 2

07-12-2016

   2. กฎ ระเบียบการประกอบธุรกิจในบรูไน ดารุสซาลาม
รูปแบบการประกอบกิจการในบรูไน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1.ผู้จัดจำหน่าย 
2.ห้างหุ้นส่วน 
3.บริษัท 
4.สาขาบริษัทต่างประเทศ 
    โดยธุรกิจทุกประเภทต้องจดทะเบียนชื่อธุรกิจ ยกเว้นเฉพาะการใช้ชื่อเต็มของเจ้าของกิจการ  โดยผู้ประกอบการ 2 ประเภทแรก ได้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและห้างหุ้นส่วนไม่ต้องเสียภาษี เงินได้แต่ต้องจดทะเบียนชื่อประกอบธุรกิจ ชาวต่างชาติสามารถยื่นสมัครประกอบธุรกิจในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมตรวจคนเข้าเมืองก่อน 
    สำหรับรูปแบบบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัท สำหรับบริษัทจำกัดและบริษัท (มหาชน) จำกัด ต้องมีคณะกรรมการบริหารในบริษัทเป็นชาวบรูไนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง โดยบริษัท (มหาชน) จำกัด ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 7 คน และบริษัทเอกชนต้องมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 2 คน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็น  ต้องมีสัญชาติบรูไน 
    อนึ่ง บริษัทภายนอกประเทศบรูไนสามารถจัดตั้งสำนักงานในบรูไนได้โดยต้องจดทะเบียน ภายใต้มาตรา 299 ของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัท

2.1 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัท (Companies Act (CAP39)
หลักการสำคัญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในบรูไน ได้แก่ 
-     สำนักจดทะเบียนบริษัทต้องเห็นชอบต่อชื่อที่ยื่นขอจดทะเบียน 
-     บันทึกความเข้าใจหรือกมาตรากำหนดตามแบบแผนที่กำหนดที่ยื่นเสนอต่อสำนัก
จดทะเบียนบริษัท พร้อมกับการยื่นขออนุญาตจัดตั้งบริษัท 
-     ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 2 คน และต้องมีตัวตนจริง และการถือครองหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น 
-     บริษัทจำกัด ต้องมีคำว่า “Berhad” ลงท้ายชื่อบริษัท และถ้าเป็นบริษัทเอกชนต้องมีคำว่า “Sendirian” ก่อนคำว่า “Berhad” ด้วยระเบียบปฏิบัติในการจดทะเบียนบริษัทและขั้นตอนการปฏิบัติตามบัญชีเป็นไปตามหลัก สากล โดยบริษัทต้องมีการยื่นงบการเงินและผลประกอบการต่างๆ ต่อสำนักจดทะเบียนบริษัท โดยต้องผ่านการตรวจรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่จดทะเบียนของบรูไนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทขึ้นอยู่กับขนาดของทุนจดทะเบียน เช่น บริษัทที่มี ทุนจดทะเบียน 25,000 เหรียญสหรัฐฯ มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 300 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมในการกรอกเอกสารประกอบอื่นๆ 

2.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า (CAP38)  โดยเมื่อจดทะเบียนแล้ว ในระยะเริ่มแรกให้การคุ้มครอง 7 ปี และสามารถต่ออายุขยายการคุ้มครองครั้งละ 14 ปี
    การจดสิทธิบัตรหากผู้ทรงสิทธิบัตรในสหราชอาณาจักรหรือมาเลเซียหรือสิงคโปร์ สามารถยื่นต่อกระทรวงกฎหมายภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ประสิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ เพื่อจดสิทธิบัตรในบรูไนภายใต้กฎหมายสิ่งประดิษฐ์ (CAP72) และไม่มีข้อกำหนดเฉพาะในด้านการป้องกันการลอกเลียนแบบ แต่หากมีกรณีเกิดขึ้นจะยึดตามระเบียบปฏิบัติของสหราชอาณาจักร

2.3 ระเบียบการจ้างงาน    
นโยบายแรงงานของบรูไนมีความยืดหยุ่น ด้วยข้อจำกัดด้านแรงงานของบรูไนจึงอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติได้ ปัจจุบันมีสัดส่วนแรงงานต่างชาติในบรูไนสูงถึงหนึ่งในสามของแรงงานภายในประเทศบรูไนทั้งหมด โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนในบรูไน ทั้งนี้ แรงงานที่ไม่ใช่ชาวบรูไนต้องมีใบอนุญาตซึ่งมีอายุครั้งละ 2 ปี โดยในครั้งแรกต้องยื่นผ่านกรมแรงงานเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน โดยปกติจะต้องมีการวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันจากธนาคารจำนวนเท่ากับราคาค่าบัตรโดยสาร-เครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศของแรงงานนั้นๆ ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบของกรมแรงงานแล้ว กรมตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติ เข้าประเทศบรูไนได้ ทั้งนี้ต้องมีการจัดตั้งหรือจดทะเบียนบริษัท ที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาตินั้น เรียบร้อยก่อน
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back