The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาด ประเทศกัมพูชา 2

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาด ประเทศกัมพูชา 2

30-11-2016

   2.  การลงทุน

   2.1 ระเบียบการลงทุนขั้นพื้นฐาน                
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของเอกชนในประเทศกัมพูชา คือ Council for the Development of Cambodia (CDC) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ก่อตั้งในปี 1999 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับการลงทุนของเอกชน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและดึงดูด การลงทุนทั้งจาก ในและต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

   2.1.1  เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) บริษัทเอกชน (Developer) ที่ประสงค์           จะจัดตั้ง SEZ รวมทั้งภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานใน SEZ ต้องได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกำกับดูแลเขตเศรษฐกิจฯของกัมพูชา (CSEZB) (ซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยงาน BOI ของประเทศไทย) 
  2.1.2  การลงทุนนอก SEZ ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการการลงทุน (CIB) 
  2.1.3  เงินช่วยเหลือจากต่างชาติ (ODA)

 2.2 มาตรการส่งเสริมการลงทุน
      2.2.1  ยกเว้นภาษีกำไร (Profit Tax) เป็นเวลา 3-9 ปี
      2.2.2  การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ 40% (กรณีไม่เลือกรับการยกเว้นภาษีกำไร)
      2.2.3  ยกเว้นภาษีนำเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต
      2.2.4  ยกเว้นภาษีนำเข้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
      2.2.5  ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าที่นำมาเป็นส่วนประกอบของสินค้าส่งออก

2.3 เงื่อนไขการรับการส่งเสริมการลงทุน (QIP)
      เพื่อเป็นการสร้างงานและก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนกัมพูชา รวมถึงเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ              ของประเทศ รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุน ด้วยการให้สิทธิพิเศษในการลงทุนหลายด้าน แก่นักลงทุนที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศกัมพูชา ในรูปแบบของ “กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ซึ่งมีหลายประเภท อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักและอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยกฎหมายมีการกำหนดกิจการที่ห้ามลงทุน กิจการที่มีและไม่มีสิทธ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุน วงเงินขั้นต่ำในการลงทุนและเงื่อนไขในการพิจารณาเพื่อให้การส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

    2.4 กิจการที่ห้ามลงทุน (ทั้งชาวต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ)
•    การผลิตและแปรรูปสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารเสพติด
•    การผลิตสารเคมีที่มีพิษ ยาฆ่าแมลง และสินค้าที่ต้องใช้สารเคมีภัณฑ์ในการผลิตซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือองค์การการค้าโลกไม่อนุญาตเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
•    การแปรรูปและการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้สิ่งปฏิกูลที่นำเข้าจากต่างประเทศ
•      ธุรกิจที่เกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งไม่อนุญาตโดยกฎหมายป่าไม้

2.5 กิจการที่ไม่มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (แต่สามารถลงทุนได้)
•      กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ การนำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก รวมถึงการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี
•    การให้บริการการขนส่ง ทั้ง ทางน้ำ ทางบกและทางอากาศ ยกเว้นการลงทุนในภาคการขนส่งทางรถไฟ
•    ร้านอาหาร คาราโอเกะ กิจการนวด ฟิตเนส สถานบันเทิง ไนต์คลับ หรือบาร์ ที่มิได้อยู่ภายในโรงแรมมาตรฐานสากลหรืออยู่ภายในโรงแรม แต่เป็นการให้เช่าแก่นักลงทุนที่ไม่ได้รับ QIP เป็นผู้ประกอบการ
•    การให้บริการ การท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูล เป็นตัวแทนหรือโฆษณา
•    ธุรกิจคาสิโนหรือการพนันและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
•    การให้บริการทางการเงิน รวมทั้ง ธนาคาร สถาบันทางการเงิน บริษัทประกันและธุรกิจ ทุกประเภทที่มีลักษณะเป็นตัวกลางทางการเงิน
•    กิจการ หนังสือพิมพ์และสื่อ รวมทั้งวิทยุ โทรทัศน์ นิตยาสาร ภาพยนตร์ โรงหนัง สตูดิโอ  และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
•    การให้บริการทางวิชาชีพ
•    การดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่ก่อให้เกิดอันตรายทางชีวภาพ สุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
•    การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ใช้ไม้จากป่าไม้ธรรมชาติในประเทศเป็นวัตถุดิบ
•    การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back