Job@AR | Advanced Research Group

Position : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ( ARiP)


Company : ARIP


Required : 1


Responsibilities

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

1.การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ (50%)

             วางแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

 วางแผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ สำหรับการใช้งานในสำนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท (Internal use)

  บริหารจัดการคู่ค้า  (Supplier) อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการหาคู่ค้ารายใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัท

 วางแผนการจัดซื้อ จัดหา สินค้า และบริการที่จำเป็นสำหรับการนำเสนองานต่อลูกค้า (Business Purchase) รวมทั้งร่วมคัดเลือกและประเมิน คู่ค้า (suppliers) ร่วมกับ   หน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ

ทำหน้าที่สืบราคา เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา และคุณลักษณะของสินค้าและบริการ ตลอด


Qualification

คุณสมบัติ

           


Contact

กชพร ฝ่ายบุคคล 02-6423400 # 1215-6 , 090-0911753


Apply Now