News & Events

Back

ARIT เพิ่มรอบเปิดอบรมฟรี!! การใช้ Sketch UP ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 คนเท่านั้น

17-02-2017

ARIT เพิ่มรอบเปิดอบรมฟรี!! การใช้ Sketch UP ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 คนเท่านั้น

   หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญอย่างมาก และด้วยความสำคัญด้งกล่าว จึงจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมในการออกแบบ ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้งานกัน คือ SketchUp Pro เพราะว่าใช้งานง่าย  การตกแต่งทำได้อย่างสวยงาม

   หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย SketchUp Pro  ผู้อบรมจะได้รับความรู้ทางด้านการออกแบบ การใช้งานเครื่องมือ Tools  ในการสร้างวัตถุ (Object) และการใส่ Materials ต่าง ๆ ได้

   ทางสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เออาร์ไอที) จึงได้จัดหลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย SketchUp Pro   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการและสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด    

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการสำหรับสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ 3 มิติอย่างรวดเร็วด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาภารกิจงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม

 1. เป็นผู้มีพื้นฐานในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และสามารถใช้โปรแกรม
  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เป็นอย่างดี
 2. มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

ระยะเวลา
   วันที่ 21-23 และ 24, 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 รวมเวลา 18 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

 • สำหรับบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

เนื้อหาหลักสูตร
    Interface Setting & Tools & Modification

 •     เรียนรู้หน้าตาหลัก ๆ ในการทำงาน ของโปรแกรม SketchUp  
 •     เรียนรู้การปรับแต่งแถบเครื่องมือ และคำสั่ง
 •     แนะนำการใช้ Mouse และ Keyboard ในโปรแกรม SketchUp 
 •     การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการควมคุมวัตถุ    
 •     ทำความเข้าใจในเรื่องเส้น และพื้นผิว
 •     ทำความเข้าใจในเรื่อง Snap แบบต่าง ๆ 
 •     การเขียนเส้นตรง, โค้ง และฟรีฟอร์ม   
 •     การเขียนสีเหลี่ยม,  วงกลม และโพลีก้อน
 •     การเรียกใช้ Toolbars, Shadow, Fog
 •     การใช้คำสั่ง Move & Copy แบบต่าง ๆ     
 •     การใช้คำสั่ง Push & Pull
 •     การใช้คำสั่ง Offset    
 •     การกำหนด Short Key เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน
 •     Construction & 3D Geometry
 •     การใช้คำสั่ง Axes              
 •     การระบุ Dimensions 
 •     การกำหนดรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ 2 มิติ        
 •     การสร้างตัวหนังสือ 3 มิติ        
 •     การใช้คำสั่ง Scale          
 •     การใช้คำสั่ง Rotate    
 •     Materials & Component
 •     การลงสี และการใส่ Material   
 •     การสร้างและกำหนดขนาดสัดส่วน, แก้ไขตำแหน่ง ของ Material   
 •     การสร้าง, แก้ไข และการเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูป   
 •     Hide/Unhide, Lock/Unlock
 •     เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hide / Unhide, Lock / Unlock 
 •     เรียนรู้การรวมวัตถุ และการตัดแบ่งระหว่างวัตถุ (Intersect with Model)  
 •     การ Explode วัตถุจากการ Group
 •     การใช้คำสั่งปรับแต่ง Styles             
 •     การใช้คำสั่ง Layer 
 •     การใช้คำสั่ง และการปรับแต่ง Shadows 
 •     การใช้คำสั่ง Soften Edges 
 •     การควบคุมตำแหน่งของกล้องระบุ Position   
 •     การใส่ Background และลายน้ำให้กับงาน 
   

สถานที่อบรม บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
อาคารเอสวีโอเอชั้น 5 ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม คุณสุวรรณา แช่มวงษ์
โทร 02-682-6350 ต่อ 513
E-Mail : suwannach@ar.co.th
คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
ศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที,ศูนย์รับรองความรู้ด้านไอที,ธุรกิจการบริการด้านไอที,บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านไอที,การฝึกอบรม และทดสอบการใช้โปรแกรม,ให้เช่าห้องฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ครบวงจร
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
IT professional certification center,IT training center,IT Professional Training Centers,MOS Olympic
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

Back