คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและการยื่นงบการเงิน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและการยื่นงบการเงิน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

25-03-2020

        ประเทศไทยของเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวแต่ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับโรคระบาดนี้ ฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ในตอนนี้คือการเฝ้าระวังและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่กำลังส่งผลกระทบในวงกว้าง

        แน่นอนว่า เมื่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้รับผลกระทบแล้ว เศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศจึงออกมาตรการ เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ แม้จะไม่ครอบคลุมทุกส่วนก็ตาม

        ในด้านของผู้ประกอบการ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อคลายความวิตกกังวลและเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น

        ทางด้าน นายวุฒไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดและกระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิตของผู้คนและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้รับผลกระทบตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ภาคเอกชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

        อย่างไรก็ตาม เมื่อนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการประชุมแล้ว ให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดยังคงมีหน้าที่นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจำกัดนำส่ง บอจ.5 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดนำส่ง บมจ.006 ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันเสร็จการประชุม และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ให้ยื่นงบดุลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

นิติบุคคลสามารถนำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

  • นำส่งด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่นิติบุคคลมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า (เขต 1 – 6) หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
  • นำส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับดังนี้

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

          เลขที่ 563 ถนนสนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  • เว็บไซต์กรมพัมนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

 

        ส่วนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายเวลาการนำส่งงบการเงินออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

        อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองได้เข้าใจเป็นอย่างดีกับผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องพบเจอในสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

        ในสถานการณ์การแพร่ระบาดสำหรับผู้ประกอบการรายใดที่ใช้บริการสำนักบัญชี เพื่อทำบัญชีหรืองบการเงิน และอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักบัญชีได้เลย หรือผู้ใดมีคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการฯ ดังกล่าว ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำประเด็นคำถามคำตอบไว้แล้วบนเว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยเลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้นิติบุคคลหรือพนักงานเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ยื่นภาษี รับทำบัญชี บัญชี ระบบบัญชี สำนักบัญชี งบดุล งบการเงิน ตัวแทนประสานภาครัฐ ระบบบัญชี
บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back