คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

อย่าลืม!! ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)

อย่าลืม!! ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)

14-08-2019

       ในแต่ละปีผู้มีรายได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจะมีหน้าที่ยื่นภาษีและเสียภาษีประจำปี แต่ก็ยังมีผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกลุ่มที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปีด้วยผ่านแบบที่มีชื่อว่า “ภ.ง.ด.94) โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีในช่วงเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายคนไม่ทราบว่าอาชีพของตนอยู่ในกลุ่มที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปีด้วย 

       สำหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี หรือยื่น ภ.ง.ด.94 คือผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบไปด้วยเงินได้ที่ได้รับจากค่าเช่า , ค่าวิชาชีพอิสระ , ค่ารับเหมาที่รวมถึงค่าแรงและค่าของ และเงินได้อื่น ๆ นอกเหนือจากเงินได้ประเภทที่ 1 - 4  

       ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอย่าง แพทย์ , พยาบาล , นักกฎหมาย , วิศวกร , สถาปนิก , นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์ จะต้องทำการยื่นภาษีด้วย โดยเงินได้ที่ต้องยื่นภาษีจะเป็นเงินที่ได้รับจากการประกอบวิชาอิสระ นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินได้ที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจ , การพาณิชย์ , การเกษตร , อุตสาหกรรม , ขนส่ง , อสังหาริมทรัพย์ , ดารา นักแสดงและอื่น ๆ 

       ส่วนค่าลดหย่อน ภาษีครึ่งปีสามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนการภาษีปลายปี โดยสามารถลดหย่อนได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาษีปลายปีสามารถลดหย่อนได้ 60,000 บาท สำหรับผู้มีเงินได้ที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปีสามารถลดหย่อนได้ 30,000 บาท และไปลดหย่อนปลายปีอีก 30,000 บาท เป็นต้น รวมแล้วเท่ากันกับการเสียภาษีปลายปี

       การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สามารถยื่นได้ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และเพื่อความสะดวกสบาย สามารถยื่นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (ยื่นแบบออนไลน์) www.rg.go.th ซึ่งขยายเวลาการยื่นแบบฯ จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back