คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศสิงคโปร์ ตอนที่ 3

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศสิงคโปร์ ตอนที่ 3

21-11-2016

   3.  นิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญในสิงคโปร์
นิคมอุตสาหกรรมในสิงคโปร์
         สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศูนย์อุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกมารวมอยู่ในประเทศมากรายหนึ่งของโลก ศูนย์อุตสาหกรรมเหล่านี้มีโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งจะช่วย ลดค่าใช้จ่ายต่อภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ศูนย์อุตสาหกรรมยังช่วยให้บริษัทต่างๆ ในสิงคโปร์สามารถดำเนินการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงการขนส่ง ดังนั้นศูนย์อุตสาหกรรมเป็นการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่างๆ อีกทั้ง ในบริเวณพื้นที่ศูนย์นั้น                 มีความสะดวกสบายและความพร้อมในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สิงคโปร์มีหน่วยงาน The Jurong Town Corporation (JTC) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำหน้าที่เป็นนักพัฒนาที่ดินที่สำคัญของสิงคโปร์เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันนี้ JTC ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ International Business Park อยู่ทางภาคตะวันตกของสิงคโปร์ และ Changi Business Park อยู่ทางภาคตะวันออกของสิงคโปร์ ศูนย์อุตสาหกรรมเหล่านี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง บริษัทที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ ศูนย์การวิจัยและพัฒนาของหน่วย MNCs ทั้งนี้ IBM, เอเซอร์คอมพิวเตอร์และ Mobile One ได้ตั้งบริษัทอยู่ในศูนย์เหล่านี้ด้วย

   1.ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่เกาะจูร่ง (Jurong Island)ได้เริ่มในปี 2538 ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเคมีของสิงคโปร์ โดยมีบริษัทต่างๆ รวมจำนวน 94 บริษัท อาทิ Chevron Philips,Exxon Mobil, Eastman Chemical และ Shell ฯลฯ เกาะจูร่งมีระบบสาธารณูปโภคแบบบรูณาการแบบสมบูรณ์แบบ แหล่งพลังงานและน้ำ คลังสินค้า ศูนย์บริการซ่อมแซมและรักษา และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีได้มีระบบโลจิสติกส์ที่อำนวยความสะดวกบนเกาะนี้ เช่น มีบริษัท Banyan Logis Park และ Meranti Logis Park เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์
   
   2.อุตสาหกรรมผลิตแผ่นเวเฟอร์

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในสิงคโปร์ได้เริ่มในปี 2503 โดยมีการทดสอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และมีการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา ปัจจุบันนี้ สิงคโปร์จึงเป็นผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ชั้นนำ ทั้งนี้ ในสิงคโปร์มีอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นเวเฟอร์อยู่ 4 แห่ง ได้แก่บริษัท Siltronic Samsung Wafer, United Microelectronics Corporation (Singapore branch) และ IM Flash Singapore เป็นต้น

   3.ชีวการแพทย์
ศูนย์ TuasBiomedical เป็นศูนย์ชีวการแพทย์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ที่จำเป็นสำหรับบริษัททางภาคชีวภาพทางการแพทย์ บริษัทที่ดำเนินการได้แก่ Novartis, Pfizer และ  Wyeth นอกจากนี้ ยังมีอีกศูนย์ชีวการแพทย์ คือ One-North โดยจะมุ่งเน้นที่วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และชีวภาพ ข้อมูลด้านเทคโนโลยี รวมทั้งอุตสาหกรรมการสื่อสารมวลชน

   4.เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสิงคโปร์ ซึ่งสิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดของโลก โดยสิงคโปร์จะมุ่งเน้นการพัฒนา การแก้ไขปัญหาและการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back