คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศสิงคโปร์ ตอนที่ 2

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศสิงคโปร์ ตอนที่ 2

18-11-2016

2.    ข้อมูลการลงทุน

2.1    กฎระเบียบการลงทุน

สิงคโปร์ไม่จำกัดในการลงทุนขั้นเริ่มแรก นักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการ (Feasibility Study) อาทิ ประเภทของกิจการหรือธุรกิจที่สนใจและเดินทางไปสำรวจลู่ทางการลงทุนด้วยตนเอง หรือรับคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษา โดยปกติการลงทุนในสิงคโปร์ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจว่า        จะลงทุนเองทั้งหมดหรือลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น แล้วจึงจัดทำรายงานข้อเสนอโครงการ (Proposal เพื่อยื่นขอจดทะเบียนบริษัทต่อ Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) ซึ่ง ACRA จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทประมาณ 14 - 60 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงสามารถจัดตั้งบริษัทพร้อมจัดหาแรงงาน หากเป็นแรงงานต่างชาติต้องขอใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower)  หากมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน International Enterprise Singapore (IE Singapore) ด้วย

การลงทุนโดยการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์สามารถมีผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ทั้งหมด โดยยื่นขอ             จดทะเบียนบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ (Accounting & Corporate Regulatory Authority : ACRA  เพื่อจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท/ธุรกิจภายใต้ Business Registration Act Cap 32  ซึ่งบุคคล                       ที่จะจัดตั้งบริษัทต้องจดทะเบียนกับ ACRA ในธุรกิจทุกสาขารวมถึง trade, commerce, craftsmanship, profession or any activity carried on for the purpose of gain  รายละเอียดจากเว็บไซด์  www.acra.gov.sg

2.2    นโยบาย/มาตรการทางการค้า

นโยบายการค้าที่สำคัญ

มาตรการภาษีทางการค้า

มาตรการการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTB)

 - นโยบายการค้าเสรี            

 การนำเข้า/ส่งออกสินค้าจาก  

 ต่างประเทศเป็นไปอย่างเสรี โดยผู้นำ-เข้า/ผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไว้กับหน่วยงานสิงคโปร์ Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้า/การส่งออกจาก International Enterprise Singapore (I E  Singapore)

 

 - สินค้านำเข้าที่ต้องยื่นขออนุญาตนำเข้า

 ก่อนที่จะนำเข้าทุกครั้งมีจำนวน  53  

 รายการ

 

 - สินค้าส่งออกที่ต้องยื่นขออนุญาต

 ส่งออกก่อนที่จะส่งออกทุกครั้งมี

 จำนวน 28 รายการ

 - การนำเข้า/ส่งออกสินค้าควบคุม ต้อง

 ขออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจ

           

 ทั้งนี้ รายละเอียดรายการสินค้านำเข้า/ 

 ส่งออกและรายชื่อหน่วยงานควบคุม  

 ดูได้ที่เว็ปไซด์ : www.customs.gov. sg

 - สินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่ไม่เก็บภาษีนำเข้า  

 ยกเว้นสินค้า 4 รายการคือ

 1)เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์(เช่น เบียร์

    เหล้าไวน์)

 2) บุหรี่และยาสูบ

 3) น้ำมันปิโตรเลียม

 4) รถยนต์รถจักรยานยนต์

 - สินค้าทุกชนิดที่นำเข้าจะต้อง  

 เสียภาษีสินค้าและบริการ (Goods &Services

 Tax : GST)  ร้อยละ 7    

 ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราภาษีนำเข้าดูที่   

 Website:  www.customs.gov.sg 

 - มีข้อกำหนดสำหรับอาหารให้เป็นไปตามระเบียบ The  

 Food Regulations  หน่วยงานที่ควบคุม คือ Agri-Food  

 Veterinary Authority (AVA)  ภายใต้ Ministry of

 National Development ระเบียบข้อกำหนดที่สำคัญที่

 ผู้ผลิตพึงถือปฏิบัติคือ Labeling Requirements ซึ่งต้อง

 พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 mm.   

 พร้อมมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องคือ

 - Common Name of Product

 - Nett Weight or Volume of Product

 - Name and Address of Manufacturer/-Country of Origin of Product

 - List of Ingredients in Descending Order of   

 Proportions

 - Date of Marking for 19 Category of Products. 

 Letters shall not be less than 3 mm in height and  

 shall be show in one of the following  ways:        

 

Use By: dd/mm/yy

             Sell By:dd/mm/yy

             Expiry Date: dd/mm/yy

             Best Before: dd/mm/yy

 Importer/Packer/Distributor

 - Bar Code/EAN

 - Nutrition Facts Panel (NIP)

 - No "Health Claims" Allowed on the Label

 - Optional  :  "Halal" Logo on the Label

 

2.3    การส่งเสริมการลงทุนในสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศจึงทำให้กฎหมายการลงทุนของสิงคโปร์เอื้อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก โดยไม่มีกำหนดขั้นต่ำของเงินลงทุน   การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์ รวมถึงอิสระในการโอนเงินตราต่างประเทศและ  ผลกำไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า การลงทุนในลักษณะตั้งโรงงาน  เพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและต้องใช้การทำวิจัย (Research & Development) มักจะได้รับการทาบทามขอเป็นหุ้นส่วนจากองค์กรของรัฐบาล (Government Link) แต่มีธุรกิจบางประเภทที่จำกัดสัดส่วนการลงทุน อาทิ การกระจายเสียงและการจัดสรรคลื่นความถี่ (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49) กิจการด้านหนังสือพิมพ์ (ไม่เกินร้อยละ 5) และกิจการที่ห้ามนักวิสาหกิจของรัฐลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ได้แก่ ธุรกิจด้านกฎหมายและการประกอบอาชีพทนายความ รวมถึงบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ความน่าลงทุนในประเทศสิงคโปร์
-   เป็นสนามเศรษฐกิจที่สำคัญหลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ 
และจะมีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค
-   เป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมชั้นสูง ให้การสนับสนุนด้านการคิดค้น/วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
-   สิงคโปร์ได้รับประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเจริญเติบโตของประเทศจีนและ
อินเดีย จึงเป็น Gateway ได้อย่างมีศักยภาพและในขณะเดียวกันมุ่งเน้นตลาดตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชีย
-   เป็นทำเลที่มีความมั่นคง แน่นอน คาดการณ์ได้และมีนโยบายภาครัฐที่ชัดเจน
-   มีสมรรถนะทางอุตสาหกรรม ความน่าเชื่อถือ ความรู้/ความชำนาญและมีเครือข่ายการติดต่อธุรกิจที่ดี
-   มีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและมีกฎหมายอย่างชัดเจน
-   มีความชำนาญด้านเทคนิคและมีแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ
-   มีการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ได้แก่ การเงิน/การธนาคาร การพาณิชย์  การบิน/อวกาศ ด้านแฟชั่น การบัญชี การขนส่ง เป็นต้น
    
2.4   สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
สิทธิพิเศษที่สิงคโปร์ให้กับประเทศคู่ค้า  ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอาเซียนและ  FTA  โดยเป็นสินค้าและ การให้บริการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและส่งผลให้สิงคโปร์มีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ปรากฏอย่างชัดเจน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับตะวันออกกลาง ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลดีในด้านมูลค่า ทางการค้าเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทางการเมืองและศาสนาระหว่างกัน ซึ่งสิงคโปร์  เป็นประเทศที่มีประชากรรวมหลายชาติ/ศาสนา รวมทั้งประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยลู่ทางการค้าและการลงทุนสิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในสาขาต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น การสื่อสาร โทรคมนาคม IT   การให้บริการด้านการเงิน/การธนาคาร การศึกษา การสาธารณสุข การค้นคว้าและวิจัยเภสัชภัณฑ์และธุรกิจบริการ   
จุดแข็งทางการค้าและการลงทุน
1.  สิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรบุคคลบริหารจัดการธุรกิจ เป็นตลาดเทคโนโลยีของเอเชียแห่งหนึ่ง มีจุดเด่นเรื่องทำเลที่ตั้งทำให้เป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลกมีเครือข่ายธุรกิจกับคนสัญชาติจีนในประเทศต่างๆ มีระบบLogistics ในการจัดการด้าน Supply Chain ในระดับมาตรฐานโลกรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญทำให้สิงคโปร์เป็นฐานในการทำการค้ากับทั่วโลก เช่น  

•    ประตูเปิดสู่เอเชีย-แปซิฟิก
•    ศูนย์กลางการค้า/บริการของภูมิภาค
•    ศูนย์กลางการเดินเรือพาณิชย์
•    ศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค
•    ศูนย์กลางการบินพาณิชย์
2.  สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีนโยบายการค้าเสรีโดยมีมาตรการควบคุมการส่งออก - นำเข้าสินค้าเพียงบางรายการทั้งยังเป็นประเทศที่ทำธุรกิจในลักษณะ Trading Hub ดังนั้นประเทศไทยควรใช้สิงคโปร์   เป็นแหล่งส่งออก (re-export) สินค้าไปสู่ประเทศที่สาม เพื่อขยายการส่งออกโดยอาศัยจุดแข็งของสิงคโปร์  ในด้านการจัดการการเงิน/ธนาคารการสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง
3. สิงคโปร์มีนโยบาย Regionalization คือ จะทำการค้าและการลงทุนกับประเทศในเอเชียมากขึ้น ดังนั้นไทยควรพิจารณาร่วมลงทุนกับสิงคโปร์ ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดเพื่อเจาะตลาดในภูมิภาค 
 

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back