คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศสิงคโปร์ ตอนที่ 1

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศสิงคโปร์ ตอนที่ 1

17-11-2016

   1.    การจัดตั้งบริษัท
1.1    รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์
1.2    การจดทะเบียนเพื่อตั้งธุรกิจในสิงคโปร์
1.3    ระบบบัญชี

        1.    การจัดตั้งบริษัท
        
1.1    รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์

การลงทุนจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่มีข้อจำกัดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ผู้ลงทุน ชาวต่างชาติสามารถตัดสินใจว่าจะลงทุนเองทั้งหมดหรือลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติต้องทำการขอ EntrePass จาก the Ministry of Manpower และขอ SingPass (Singapore Personal Access) เพื่อเป็น Account ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการของสิงคโปร์ รูปแบบองค์ธุรกิจ               ในประเทศสิงคโปร์มี 5 รูปแบบโดยมีรายละเอียดข้อแตกต่างดังนี้

กิจการเจ้าของเดียว (Sole-proprietorship) 

•     ธุรกิจที่มีบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคณะบุคคลเป็นเจ้าของโดยไม่มีหุ้นส่วน

•     ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลไม่สามารถฟ้องร้องได้ ไม่สามารถครอบครองทรัพย์สินได้และมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินไม่จำกัด

•     เจ้าของกิจการประเภทนี้มีอำนาจเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจ โดยเจ้าของกิจการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจทั้งหมด

•     การจดทะเบียนอยู่ภายใต้กฎหมาย Business Registration Act, Cap 32

•     การเสียภาษีจากกำไรที่เกิดขึ้น จะเสียภาษีในอัตราภาษีบุคคลธรรมดา

•     ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ 65 เหรียญสิงคโปร์ (15 เหรียญสิงคโปร์สำหรับค่าสมัครชื่อ และ 50 เหรียญสิงคโปร์สำหรับค่าลงทะเบียนจัดตั้งกิจการ)

ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนหรือที่เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ

•     ธุรกิจที่จัดตั้งโดยผู้เป็นหุ้นส่วน (Partner) ตั้งแต่ 2 ถึง 20 คนทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่า 20 คนต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท

•     ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลไม่สามารถฟ้องร้องได้ไม่สามารถครอบครองทรัพย์สินได้และมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินไม่จำกัด

•     จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Companies Act Chapter 50

•     การเสียภาษีจากกำไรที่เกิดขึ้น หุ้นส่วนแต่ละคนจะเสียภาษีแบบอัตราภาษีบุคคลธรรมดา

•     ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกิจการ 65 เหรียญสิงคโปร์ (15 เหรียญสิงคโปร์สำหรับค่าอนุมัติจองชื่อและ 50 เหรียญสิงคโปร์สำหรับค่าจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership or LP)

•     ห้างหุ้นส่วนที่ประกอบไปด้วยหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด (Ordinary Partner) อย่างน้อย            1 คน และหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (Limited Partner) อีกอย่างน้อย 1 คน

•     ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล

•     ต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Business Registration Act

•     มีค่าธรรมเนียมจัดตั้งกิจการ 65 เหรียญสิงคโปร์ (15 เหรียญสิงคโปร์สำหรับค่าอนุมัติจองชื่อ และ 50 เหรียญสิงคโปร์สำหรับค่าจดทะเบียน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership or LLP)

•     ธุรกิจที่จัดตั้งโดยมีหุ้นส่วน (Partner) ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

•     มีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกไปต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องหรือทำนิติกรรมอื่นใดในนามของห้างหุ้นส่วนได้และผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินที่เกิดจากตัวห้างหุ้นส่วนหรือเกิดจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่ผิดพลาดของผู้เป็นหุ้นส่วนรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เป็นหุ้นส่วนยังต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่ผิดพลาดของตัวเอง

•     ต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Limited Liability Partnerships Act 2005

•     ต้องมีผู้อำนวยการและเลขานุการของบริษัท ต้องเป็นคนสิงคโปร์หรือมีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์

•     ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสียภาษีแบบภาษีรายได้บุคคล ผู้ถือหุ้นที่เป็นรูปบริษัทเสียภาษีในอัตราภาษีนิติบุคคล

•     ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกิจการ 165 เหรียญสิงคโปร์ (ค่าอนุมัติจองชื่อ 15 เหรียญสิงคโปร์             และค่าจดทะเบียนบริษัท 150 เหรียญสิงคโปร์)
บริษัท (Company)

•     บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้น           อย่างน้อย 1 คน

•     ต้องมีมูลค่าของหุ้นอย่างน้อย 1 ดอลลาร์สิงคโปร์

•     ต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย the Companies Act, Chapter 50

•     ต้องมีกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อย 1 คนโดยกรรมการอาจจะเป็นคนเดียวกันกับผู้ถือหุ้นก็ได้

•     ค่าอนุมัติจองชื่อ 15 เหรียญสิงคโปร์ และค่าจดทะเบียนบริษัท 300 เหรียญสิงคโปร์

•     บริษัทสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้

(1) บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น (Private Company Limited by Shares) คือบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจภายในสิงคโปร์ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50 คน

(2) บริษัทมหาชนจำกัดโดยหุ้น (Public Company Limited by Shares) คือบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจภายในสิงคโปร์สามารถมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50 คนได้ และสามารถเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญ (Common Stocks) หรือหุ้นกู้ (Debentures) แก่ประชาชนหรือนิติบุคคลทั่วไปได้

(3) บริษัทมหาชนจำกัดโดยการรับประกัน (Public Company Limited by Guarantee)หมายถึงบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมไม่แสวงหากำไร

 - วัตถุประสงค์เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ของประเทศอาทิกิจการที่เกี่ยวกับศิลปะ  การแสดงหรือเพื่อการกุศลต่างๆ

- บริษัทดังกล่าวนี้สามารถจดทะเบียนจัดตั้งโดยไม่ต้องมีคำว่า “Limited” หรือ “Berhad” ต่อท้ายชื่อบริษัทโดยมติของรัฐมนตรี

1.2    การจดทะเบียนเพื่อตั้งธุรกิจในสิงคโปร์

                   1.2.1     สามารถมีผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ทั้งหมด

1.2.2     ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ

1.2.3     สามารถจดทะเบียนชื่อได้ภายใน 1 วัน หากไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่น

1.2.4     มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน และกรรมการ 1 คน

1.2.5     หลังจากจดทะเบียนแล้ว ต้องจัดทำ SingPass หรือบัตรเพื่อติดต่อกับรัฐบาลเพื่อติดต่อ

เรื่องการเสียภาษีหรือบริการด้านอื่นๆ   https://www.singpass.gov.sg/sppubsvc/

1.2.6     สิงคโปร์จะออกวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneur Pass) ให้แก่เจ้าของกิจการ                  

ที่ประสงค์จะย้ายกิจการมาที่ประเทศสิงคโปร์ ติดต่อได้ที่ www.mom.gov.sg

1.2.7     ไม่มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนและการส่งเงินกำไรจากการประกอบการกลับประเทศ

1.2.8     ค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท 315 เหรียญสิงคโปร์ (15 เหรียญสิงคโปร์สำหรับค่าสมัครชื่อและ 300 เหรียญสิงคโปร์สำหรับค่าลงทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

1.2.9     ผู้ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทสามารถมอบอำนาจให้สำนักงานทนายความในสิงคโปร์  เป็นตัวแทนหรือสามารถยื่นขอจดทะเบียนบริษัททาง Internet ได้ที่ Website: www.bizfile.gov.sg

1.3    ระบบบัญชี

ระบบบัญชีของสิงคโปร์เป็นระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมถึงการจดทะเบียนธุรกิจ      การจัดส่งเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและงบการเงิน รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆของราชการ                  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อการประกอบการของภาคธุรกิจ โดยสรุปการดำเนินการ ดังนี้

1.    การดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้จะประกอบธุรกิจจะต้องขอรับ SingPass จาก Singapore Government ที่เว็ปไซด์ http://www.gov.sg (SingPass เป็นระบบการ                  จดทะเบียนขึ้นไว้กับรัฐบาลโดยควบคู่ไปกับหมายเลขบัตรประชาชน แต่ละบุคคลจะมี SingPass ได้เพียง                   1 ชุดเท่านั้น) และใช้ SingPass นั้นในการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

2.    การส่งรายงานงบการเงินจะต้องดำเนินการทางเว็ปไซด์ BizFile ที่ www.BizFile.gov.sg หรือเข้าเว็ปไซด์ของ ACRA แล้วเลือก BizFile

3.    ระยะเวลาที่ต้องส่งงบการเงิน ต้องส่งภายใน 2 เดือนหลังจากประชุมสามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM) หากบริษัทส่งงบการเงินไม่ทันกำหนดเวลาต้องขอผ่อนผันกับ ACRA

4.    หากบริษัทรายงานงบการเงินช้ากว่าเวลาที่กำหนดจะต้องจ่ายค่าปรับ ซึ่ง ACRA กำหนดไว้เป็นระดับช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิน 30 - 1,096 วัน ค่าปรับตั้งแต่ 60 - 350 เหรียญสิงคโปร์

5.    นอกจากนี้ ACRA ให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจและข้อมูลบริษัทต่างๆ ทั้งข้อมูลชั้นต้นและข้อมูลการเงิน โดยสามารถซื้อทางเว็ปไซด์ของ ACRA(ishop @ ACRA ซึ่งผู้ซื้อต้องจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจการค้า (ask ACRA) อนึ่ง ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด สามารถดูที่เว็บไซด์ของ ACRA: http://www.acra.gov.sg


ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back