คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศมาเลเซีย ตอนที่ 4

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศมาเลเซีย ตอนที่ 4

11-11-2016

   3.การจ้างงาน

3.1 การจ้างงานบุคลากรต่างชาติ  

บุคลากรต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตทำงานหรือ “Employment Pass” จึงจะมีสิทธิ์พำนักและทำงานในมาเลเซียได้ ยกเว้นบุคลากรต่างชาติที่มีเงินเดือน 8,000 ริงกิตต่อเดือนหรือมากกว่า จะได้รับการใบอนุญาตทำงานโดยอัตโนมัติ โดยใบอนุญาตทำงานซึ่งออกโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซีย มี 2 ประเภท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการว่าจ้างงาน และค่าจ้างต่อเดือน) คือ ตำแหน่งหลัก (Key post)  ตำแหน่งชั่วคราว (Term Post)  ในรูปแบบ Executive Post และ Non-Executive Post 

   ตำแหน่ง Key Post เป็นตำแหน่งผู้จัดการระดับสูงสุดของบริษัทต่างประเทศในมาเลเซีย มีหน้าที่รับผิดชอบผลประโยชน์และการลงทุนของบริษัท รวมทั้ง เป็นผู้วางนโยบายและเป้าหมายของของบริษัท ส่วนตำแหน่งชั่วคราว (Term Post) ในลักษณะ Executive Post เป็นตำแหน่งผู้จัดการระดับอาชีพ/ระดับกลาง ต้องเป็นผู้มีความรู้แบบมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการทำงานและทักษะเกี่ยวกับงานที่ทำเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการนำนโยบายบริษัทไปปฏิบัติและควบคุมพนักงานรุ่นน้อง (junior staff) สำหรับ Non-excutive Post เป็นตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะสูง โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการทำงานและมีทักษะด้านเทคนิคในด้านงานที่ทำ

 

ประเภทใบอนุญาตทำงาน

ค่าธรรมเนียม

A

Employment Pass

      ใบอนุญาตประเภทนี้ออกให้แก่ผู้ที่มีตำแหน่ง Key Post และผู้มีการว่าจ้างในตำแหน่ง Term Post โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. มีสัญญาจ้างอย่างต่ำ 2 ปีและประทับตรา  (stamping) เป็นสำคัญ และ
  2. เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 3,000 ริงกิต (US$938) ต่อเดือน

 

1.  Employment Pass

  1. Key Post  : 300 ริงกิต (US$94)
  2. Term Post :  200 ริงกิต (US$63)

2.   ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต  (Processing fee)  : 125 ริงกิต

3.   ค่าธรรมเนียมวีซ่า 500ริงกิต (US$156) ต่อหนึ่งตำแหน่งต่อครั้ง (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทำวีซ่าของแต่ละประเทศ)

4.   ไม่จ่ายเงินทุนสมทบ (Levy ของกองทุน PSMB)

 B

Visit Pass [VP(TE)]-PLKS – ใบอนุญาตทำงานชั่วคราว    

      ใบอนุญาตประเภทนี้ออกให้แก่ผู้ที่เข้ามาทำงานประเภทแม่บ้านเท่านั้น

  1. PLKS/VP(TE) Pass :   60 ริงกิต (US$19)
  2. ค่าเงินทุนสมทบ (Levy) : 410 ริงกิต (US$128)
  3. ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต (Processing fee) : 125 ริงกิต (รวมทั้งการขอใบอนุญาตทำงานประเภท Work Pass)
  4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) 500  ริงกิต (US$156) (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทำวีซ่าของประเทศ)

 

3.2 เงื่อนไขขั้นต่ำของการจ้างงาน

3.2.1     ค่าจ้างแรงงาน

ข้อมูลจากสหพันธ์นายจ้างแห่งมาเลเซีย (Malaysian Employers Federation : MEF) (www.mef.org.my) ค่าจ้างแรงงานพื้นฐานขึ้นกับสถานที่ตั้งของที่ประกอบการและภาคส่วนอุตสาหกรรม ส่วนผลประโยชน์ชดเชยอื่นๆ ได้แก่ วันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี การลาป่วย การลาคลอด การลาเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน การให้เงินค่าเครื่องแบบ การสนับสนุนเป็นบางส่วนหรือออกค่าเดินทางให้ทั้งหมด สิ่งจูงใจที่ขึ้นกับสมรรถนะ การให้ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรด้านการบริหารและจัดการก็แตกต่างกันไปในแต่ละภาคอุตสาหกรรม และนโยบายการว่าจ้างของแต่ละบริษัท บริษัทส่วนใหญ่จ่ายค่าบริการด้านสุขภาพและการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล มีการออกค่าประกันด้านอุบัติเหตุและการประกันชีวิต การเบิกค่าเดินทาง โบนัสประจำปี ค่าตอบแทนตอนเกษียณอายุ และการเพิ่มเงินทุนสมทบในกองทุนเลี้ยงชีพของพนักงาน (Employment Provident Fund (EPF))

3.2.2  การอำนวยความสะดวกในการสรรหางาน

         ผู้หางานทำอาจหางานโดยผ่านสำนักงานจัดหางาน หรือขอความช่วยเหลือจากสำนักงานการจ้างงานของรัฐบาลซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ บริษัทผู้จ้างอาจหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการหางานทำที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงานเหล่านี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยโฆษณา สรรหาลูกจ้างของบริษัทนายจ้าง และเตรียมงานเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และทดสอบ วิทยาลัยโปลีเทคนิคและวิทยาลัยชุมชน ก็ให้ความสะดวกต่อนายจ้างในการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ต้องการทำงานภายในสถาบันของตน

2.2.3  มาตรฐานแรงงาน

กรมแรงงานมีหน้ารับผิดชอบในด้านการกำหนดนโยบายและกำหนดแผนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อความเป็นระเบียบในภาคอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติแรงงานกำหนดข้อบังคับ ขั้นต่ำที่ใช้กับการว่าจ้างแรงงานโดยทั่วไป ในกรณีที่ต้องการความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ อาจขออนุมัติยกเว้นข้อกำหนดบางประการได้จาก Director ฝ่ายแรงงานของกรมแรงงาน

 

การลาคลอดโดยได้รับเงินค่าจ้าง

60 วัน

เวลาการทำงานปกติ

ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วันหยุดที่ได้รับเงินค่าจ้าง

อย่างน้อยในวันหยุดราชการ 11 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน  (ซึ่งรวมวันหยุดราชการที่ต้องหยุดคือ วันชาติ วันสมภพพระราชาธิบดี วันรัฐบาลกลาง วันแรงงาน และวันมาเลเซีย)  และวันหยุดราชการอื่นๆ ซึ่งประกาศเป็นวันหยุด ราชการ ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ Holiday Act 1951

 

วันลาหยุดประจำปีของพนักงานโดยได้รับเงินค่าจ้าง

อายุการทำงานน้อยกว่า 2 ปี

8 วัน

อายุการทำงาน 2 ปีหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 5 ปี

12 วัน

อายุการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

16 วัน

วันลาหยุดประจำปีของพนักงานโดยได้รับเงินค่าจ้าง

อายุการทำงานน้อยกว่า 2 ปี

8 วัน

อายุการทำงาน 2 ปีหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 5 ปี

12 วัน

อายุการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

16 วัน

วันลาหยุดประจำปีของพนักงานโดยได้รับเงินค่าจ้าง

อายุการทำงานน้อยกว่า 2 ปี

8 วัน

อายุการทำงาน 2 ปีหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 5 ปี

12 วัน

อายุการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

1 วัน

     

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back