คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศมาเลเซีย ตอนที่ 2

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศมาเลเซีย ตอนที่ 2

08-11-2016

   1.    กฎระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ
สำนักงานทะเบียนบริษัท (Companies Commission of Malaysia หรือ Suruhanjaya Syarikat Malaysia : SSM) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภค (Ministry of Domestic Trade,  Co-operatives and Consumerism) ของมาเลเซีย  ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนบริษัทและดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจแก่บุคคลทั่วไป SSM ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เดือนเมษายน ปี 2545 โดยรวม 2 องค์การไว้ด้วยกัน คือ Registrar of Companies (ROC) และ Registrar of Businesses (ROB)

   1.1    ใบอนุญาตการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มาเลเซียมีการออกกฎเกณฑ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรม  การเซ็นต์สัญญาข้อตกลงต่างๆ ระหว่างบริษัทมาเลเซียและบริษัทต่างชาติต้องผ่านการเห็นชอบจาก Malaysian Investment Development Authority (MIDA) ก่อน เพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในประเทศ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดทางเทคนิคตามข้อตกลงในใบอนุญาต (licensing agreement) ยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

   1.2   การควบคุมราคา
พระราชบัญญัติการควบคุมราคาและการค้ากำไรเกินควร (Price Control and Anti-Profiteering Act 2011)   มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2555 ให้อำนาจแก่กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภค (MyCC) ในการควบคุมราคาสินค้าประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ก๊าสปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำตาลทราย น้ำมันประกอบอาหารและแป้งทำอาหาร รวมทั้งสินค้าจำเป็นบางอย่างในช่วงเทศกาล นอกจากนั้น ยังมีประมวลกฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภคอีก 3 ฉบับ              ก็ได้รับการแก้ไขเช่นกัน ได้แก่ กฎหมายเช่าซื้อปี 2510 (Hire-Purchase Act 1967) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคปี 2542 (Consumer Protection Act 1999) และกฎหมายการขายตรงปี 2536 (Direct Sale Act 1993)

   1.3   การผูกขาด (monopoly) และข้อจำกัดทางการค้า
มาเลเซียส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเที่ยงธรรม แต่ในบางภาคส่วนยังมีการคุ้มครองการแข่งขันอยู่ โดยผ่านการจัดหาของรัฐบาลและการออกใบอนุญาตการค้า (trade licensing or permit) โดยรัฐบาลได้ออกประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติการแข่งขัน (Competition Act 2010)       ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อต่อต้านการผูกขาด (anti-monopoly) และต่อต้านกลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกัน (anti-cartel) 

   1.4   ทรัพย์สินทางปัญญา
ในฐานะสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organisation : WPO) ได้ลงนามในสนธิสัญญาหลายฉบับเพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานโลกและเพื่อปกป้องคุ้มครองนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ   โดยมาเลเซียมีกฎหมายลงโทษอย่างหนักต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งมีแผนในการป้องปรามด้วยในปี 2550 มาเลเซียได้มีการจัดตั้งศาลคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Court) และมีการจัดทำนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (National Intellectual Property Policy)  นอกจากนี้ มาเลเซียยังได้มีการจัดตั้งบริษัททรัพย์สินทางปัญญาแห่งมาเลเซีย (Intellectual Property Corporation of Malaysia) เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารและกำกับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา  

   1.5    มาตรการเปิดเสรี (liberalisation measures)
กฎระเบียบที่สำคัญของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Committee : FIC)  ได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2517 ได้แก่ นโยบายการให้ชาวภูมิบุตร (bumiputera) ถือหุ้นอย่างต่ำ 30% ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทมาเลเซีย เพื่อช่วยเหลือชาวภูมิบุตร ให้มีความทัดเทียมในด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเปิดเสรีการค้าอย่างกว้างขวาง  โดยเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ FIC ในสาระสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

   1.  การซื้อกิจการ (acquisition) โดยใช้ตราสารทางการเงิน (หุ้น) และการควบรวมกิจการโดยวิธีการควบ/รวมกิจการ (merger และ takeover) 
  2.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าตลาดหลักทรัพย์และการระดมทุนหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ 
  3.  การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ 

  1.6    สิทธิประโยชน์หรือสิ่งจูงด้านการลงทุนจากต่างประเทศ
Malaysia Investment Development Authority (MIDA) ได้กำหนดสิ่งจูงใจ (incentives) ด้านการลงทุนสำหรับบริษัทที่จะลงทุนในโครงการใหม่หรือขยายกิจการหลายประเภท ได้แก่ สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้ถ้าเข้าข่าย Pioneer Status หรือการลดหย่อนภาษีอากรสำหรับทุน (Investment Tax  Allowances) การลดหย่อนภาษีอากรในรูปแบบต่างๆ การตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ สิทธิในการได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้ (Concessional Grants and Loans) จากองค์กรรัฐ การลงทุนในแหล่งที่ด้อยพัฒนาของประเทศจะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันบวกกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในการนำธุรกิจสู่ท้องถิ่นนั้นๆ 

  1.7    การควบคุมเงินตราต่างประเทศ 
มาเลเซียมีระบบปริวรรตเงินตราเสรี เพื่อความเสมอภาคสำหรับหุ้นส่วนการค้า การควบคุมและกฎระเบียบของธนาคารแห่งชาติเป็นไป เพื่อช่วยธนาคารพาณิชย์ในการควบคุมการชำระหนี้และรายรับจากธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้น บริษัทต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมาเลเซีย (Non-resident Company) สามารถโอนเงินตราต่างประเทศเข้าหรือออกจากมาเลเซียได้ อย่างเสรีโดยไม่จำกัดจำนวน แต่สำหรับผู้ที่นำเงินสกุลต่างประเทศเข้าหรือออกจากประเทศด้วยตนเอง (individual) สามารถนำเข้าหรือออกได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ 

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus 
​-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back