The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

การบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

การบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

02-11-2016

   การบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Aconnect เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Service, CRMS) 
ผ่านระบบ Multimedia Contact Center ที่ครบวงจร ทั้งการสื่อสารที่ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์, SMS, MMS, Web Chat, Social Media 
หรือโทรสารเป็นสื่อในการให้บริการ พร้อมระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ฐานข้อมูล การจัดทำรายงานที่รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจ และการตลาด

   การจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้า
    ศูนย์บริการลูกค้าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการหลังจากขาย 
หากลูกค้ามีข้อสงสัยต้องการจะติชมสินค้าและบริการ หรือส่งสินค้าเข้ามาซ่อม ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ 
จึงจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 

   ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้า
- ลูกค้าสามารถติดต่อองค์กรของท่านได้สะดวก
- สามารถใช้บริการลูกค้าสัมพันธ์เป็นจุดแข็งของสินค้าและบริการได้
- องค์กรของท่านได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
การวิจัยตลาด ลูกค้าสัมพันธ์,วางระบบ CRM ครบวงจร,ศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์,
บริการวางระบบ CA ครบวงจร,ระบบ Call Center,ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์,คอลเซ็นเตอร์
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
CRM total solution,contact center outsourcing,market research & CRM,
Inbound,Outbound,call center 
​-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back