The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

เตรียมรายการลดหย่อนภาษีสำหรับภาษีปี 63 เช็กสิทธิ์ก่อนยื่นภาษีปี 64

เตรียมรายการลดหย่อนภาษีสำหรับภาษีปี 63 เช็กสิทธิ์ก่อนยื่นภาษีปี 64

21-12-2020

       สิ้นปีวนมาถึงอีกครั้ง เท่ากับว่าใกล้ถึงเวลาที่ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องทำการยื่นภาษีและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว และใกล้สิ้นสุดการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกัน ซึ่งในปี 2563 นี้ก็ถือเป็นปีที่เราทุกคนต้องผ่านมรสุมอันหนักหน่วงมาพร้อม ๆ กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉะนั้นจึงมีมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราหักเงินประกันสังคม หรือมาตรการช้อปดีมีคืน เป็นต้น เราจึงต้องมาดูกันว่าในปีภาษี 2563 สามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างและเท่าไร

ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 บาท   

          เงื่อนไข : ลดหย่อนทันทีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการยื่นภาษี

 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท

          เงื่อนไข : สำหรับสามี – ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ หากคู่สมรสมีเงินได้ต้องยื่นภาษีแบบแสดงรายการร่วมกัน

 • ค่าลดหย่อนบุตร 30,000 บาทต่อคน

          - หากเป็นบุตรตามกฏหมายสามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน

          - หากเป็นบุตรบุญธรรมสามารถลดหย่อนได้เพียง 3 คนเท่านั้น

          - หากบุตรตามกฎหมายเกิน 3 คนไม่สามารถนำบุตรบุญธรรมมาลดหย่อนได้

          - หากจะนำทั้งบุตรตามกฎหมายและบุตรบุญธรรมมาลดหย่อน ให้นำบุตรตามกฎหมายมาลดหย่อนก่อน 

          อย่างไรก็ตาม การนำบุตรมาลดหย่อนภาษี มีเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

          - บุตรจะต้องมีอายุไม้เกิน 20 ปี

          - หากบุตรอายุ 21 -25 ต้องศึกษาในระดับอนุปริญญา ปวส. ขึ้นไป

          - หากมีบุตรเกินกว่า 25 ปี จะต้องเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

          - บุตรต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้นเกินกว่า 30,000 บาทขึ้นไป

          - สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับค่าใช้จ่ายที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง สำหรับเด็กแฝดลดหย่อนได้แค่ 60,000 บาท เพราะเป็นการตังครรภ์ครั้งเดียว

          - สามี - ภรรยาจะต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ใช้สิทธิลดหย่อนนี้

          - หากยื่นภาษีและเสียภาษีร่วมกัน ผู้ที่ยื่นภาษีสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ 60,000 บาท

          - หากนำไปรวมกับสิทธิการเบิกค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรจากสวัสดิการภาครัฐและเอกชน ต้องไม่เกิน 60,000 บาท

            เงื่อนไข : หักตามค่าใช้จ่ายจริงทั้งค่าตรวจครรภ์ ค่าฝากครรภ์ ค่าทำคลอด ค่าบำบัด ค่าพักฟื้นในโรงพยาบาล

 • ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดา – มารดา 30,000 บาท ต่อ 1 คนสามารถรวมบิดา – มารดาของคู่สมรสด้วยได้
 • ค่าอุปการะผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 60,000 บาทต่อคน

          - เงื่อนไข : ผู้ทุพพลภาพต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และผู้มีรายได้จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการตามกฏหมายว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

ค่าลดหย่อนประกันและการลงทุน

 • สำหรับประกันสังคม ในปี 2563 นี้สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 5,850 จากเดิมลดหย่อนได้สูงสุด 9,000 บาท เพราะว่าในปีนี้มีการปรับลดเงินสมทบประกันสังคม เพื่อลดภาระในช่วงโควิด-19 จำนวน 2 รอบ คือช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม และกันยายน - พฤศจิกายน
 • ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท

          เงื่อนไข :

          - ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

          - ต้องเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในไทย

          - มีผลตอบแทนคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสม

          - ประกันสุขภาพพ่อแม่ ลดหย่อนได้ตามจริง 15,000 บาท

            เงื่อนไข : บิดา – มารดา ต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีที่หักลดหย่อนเกิน 30,000 บาท

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
 • กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน 15% ของเงินได้
 • เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ 15% ของเงินได้
 • กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
 • กองทุนการออมแห่งชาติ ตามจำนวนที่จ่าย สูงสุดปีละ 13,200 บาท

ค่าลดหย่อนที่อยู่อาศัย

 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ดอกเบี้ยเงินกู้การเช่าซื้อบ้าน คอนโด หรือที่อยู่อาศัย
 • ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
 • กู้เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่บนที่ดินของตนเอง หรือกู้เพื่อซื้อคอนโดมิเนียม
 • ากมีการกู้เพื่อซื้อที่อยู่หลายที่ สามารถนำมาลดหย่อนได้ทั้งหมด แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • หากกู้รวมก็ต้องแบ่งดอกเบี้ยให้เท่า ๆ กัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000  บาท
 • ซื้อบ้านหลังแรก ปี 2559

          - ไม่เกิน 20% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถนำมาเฉลี่ยลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี นั่นแปลว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้ปีละ 4%เงื่อนไข : ต้องเป็นผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์หลังแรกในราคาเกิน 3,000,000 บาท แล้วต้องโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559

การบริจาคเงิน

 • เงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา ลดหย่อนได้ 2 เท่าแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ

          - ต้องเป็นสถานศึกษาที่ ศธ. กำหนด

          - บริจาคและบันทึกของข้อมูลผ่านระบบ e-Donation

 • เงินบริจาค ให้กับสถานพยาบาลของรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง เมื่อนำไปรวมกับเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ

          เงื่อนไข : ต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือมีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Donation

 • เงินบริจาคสนับสนุนการกีฬา ลดหย่อนได้ 2 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง แต่พอรวมกับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาต้องไปเกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ

          เงื่อนไข : ต้องบริจาคให้กับหน่วยงานด้านกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือมีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Donation

 • เงินบริจาคเพื่อพัฒนาสังคม

          - กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          - โครงการฝึกอบรมอาชีพ

          - กองทุนยุติธรรม

 • บริจาคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน

          เงื่อนไข : ลดหย่อนได้ 2 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง แต่พอรวมกับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาต้องไปเกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ

 • เงินบริจาคทั่วไป ตามที่บริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น เช่นบริจาคให้วัด มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น

          ***อย่าลืมตรวจสอบว่าที่ไหนลดหย่อนได้บ้าง

 • เงินบริจาคให้พรรคการเมือง ตามจำนวนที่บริจาคจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท

 

 • ค้นหารายชื่อสถานศึกษา > http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html
 • ค้นหารายชื่อสถานพยาบาล > http://www.rd.go.th/publish/27811.0.html
 • ค้นหารายชื่อหน่วยรับบริจาคผ่าน e-Donation > http://edonation.rd.go.th/donate/Rep_AppDonate.jsp
 • ค้นหารายชื่อมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล > http://www.rd.go.th/publish/29157.0.html
 • ค้นหารายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ > http://www.rd.go.th/publish/36170.0.html

 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563เงื่อนไข : สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้

          - สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ E-Book ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์

          - สินค้าโอทอป (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนและมีหลักฐานเป็นใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back