The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ยื่นภาษี 2563 สำหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91

ยื่นภาษี 2563 สำหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91

10-01-2020

       วนกลับมาต้นปีกันอีกครั้ง ถึงคราวผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือมนุษย์เงินเดือนทุกคนที่มีรายได้ต้องทำการยื่นภาษีกันเป็นประจำทุก ๆ ปี นอกจากยื่นภาษีแล้ว อาจจะมีผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาบางส่วนที่ต้องดำเนินการเสียภาษี หรือขอคืนภาษีด้วยเช่นกัน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เราจะทำพร้อม ๆ กับยื่นภาษีด้วย

       สำหรับช่วงเวลายื่นภาษีปี 2563 จะเป็นการคำนวณจากรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ผู้มีรายได้จึงมีหน้าที่ต้องนำรายการไปแสดงในแบบแสดงรายการภาษีที่ถูกกำหนดไว้ว่าต้องแสดงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่ตอนนี้ – 8 เมษายน 2563

       สำหรับใครที่กำลังจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีและคิดว่าต้องเสียภาษี แต่ยังงงๆว่าลดหย่อนภาษีในปี 2563 มีอะไรบ้าง เราจะรวบรวมไว้ที่นี่ ตามมาดูกันได้เลย

หมวดที่ 1 : ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับส่วนตัวและครอบครัว

 • หักค่าลดหย่อนส่วนตัวได้คนละ 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ และต้องจดทะเบียนสมรสกับเราเท่านั้น แต่ถ้าหากมีรายได้ต้องยื่นภาษีพร้อมกัน ถึงจะสามารถหักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
 • เมื่อมีบุตรสามารถลดหย่อนบุตรได้ 30,000 บาทต่อบุตร 1 คน ลดหย่อนสูงสุดได้ 3 คน สำหรับผู้ที่มีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไปตั้งปี 2561 จะได้ค่าลดหย่อนเพิ่มเป็น 60,000 บาท ตามนโยบายส่งเสริมให้คนไทยมีบุตร
 • สำหรับค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ลดหย่อนได้ไม่เกินปีละ 60,000 บาท แต่ถ้าภรรยาไม่มีเงินได้ คนเป็นสามีสามารถนำค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปลดหย่อนภาษีแทนได้
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาสามารถลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท แต่บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 4 คน (รวมบิดามารดาของคู่สมรส) ถ้าหากพี่น้องของเรานำค่าอุปการะบิดามารดาไปใช้สิทธิ์แล้ว เราจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ ดังนั้นไปตกลงกับพี่น้องให้ดีก่อนนะว่าใครจะนำค่าอุปการะไปลดหย่อน
 • ค่าอุปการะคนพิการ หรือคนทุพพลภาพสามารถนำมาลดหย่อนได้ 60,000 บาทต่อคน

หมวดที่ 2 : ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับกลุ่มประกันและเงินออม

 • ประกันสังคมที่เราจ่ายทุกเดือนสามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่ถ้านำทั้งเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส ลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท หากคู่สมรสไม่มีรายได้
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกินจาก 10,000 บาท ส่วนที่เกินจาก 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องเอาไปคำนวณภาษี เพราะได้รับการยกเว้น
 • นำเงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 13,200 บาท
 • เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000  บาท แต่ถ้ารวมกับกองทุนอื่น ๆ อย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และ RMF จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • สำหรับกองทุน LTF คนที่ลงทุนไปในปีที่ 2562 ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ในปีนี้ ซึ่งจะเป็นปีสุดท้ายหรือไม่ อันนี้ก็คงต้องรอดูกัน แต่ในปีนี้ยังสามารถลดหย่อนได้เหมือนเดิม คือไม่เกิน 25% ของเงินเดือน และไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากนี้ผู้ลงทุนต้องไม่ขายก่อน 7 ปีปฏิทิน
 • RMF นำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท และต้องลงทุนต่อเนื่องถึงอายุ 55 ปี

หมวดที่ 3 : ค่าลดหย่อนอื่น ๆ

 • ดอกเบี้ยบ้าน สามารถนำมาลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
 • โครงการบ้านหลังแรกปี 2558 : ถ้าเป็นคอนโดหรือบ้านหลังแรกมีราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท สามารถนำค่าบ้านมาลดหย่อนได้ปีละ 4% นานถึง 5 ปี
 • โครงการบ้านหลังแรกปี 2562 : สามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 200,000 บาท โดยบ้านต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • เงินบริจาคไม่ว่าจะเป็น การบริจาคเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา สถานพยาบาลของรัฐ สนับสนุนการกีฬา หรือบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ สามารถนำมาหักได้ 2 เท่าตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้
 • เงินบริจาคทั่วไป สามารถนำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
 • เงินบริจาคให้พรรคการเมือง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 10,000 บาท
 • ช้อปช่วยชาติหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐ สนับสนุนผู้มีเงินได้ซื้อสินค้าการศึกษาและกีฬา ซื้อหนังสือ ซื้อสินค้าโอทอป ได้หมวดละไม่เกิน 15,000 บาท
 • ท่องเที่ยวเมืองหลักลดหย่อนได้ 15,000 บาท ส่วนท่องเที่ยวเมืองรองสามารถลดหย่อนได้ถึง 20,000 บาท ถ้าจะใช้สิทธิ์ทั้ง 2 อันต้องไม่เกิน 20,000 บาท
 • ค่าซ่อมบ้านหรือรถจากพายุปาบึก ค่าบ้านจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท เช่นเดียวกับค่าซ่อมรถจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ค่าซ่อมบ้านและรถจากพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะจ่ายค่าซ่อมบ้านและรถตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับบ้าน ส่วนรถไม่เกิน 30,000 บาท

 

    เช็คค่าใช้จ่ายของคุณว่าสามารถหักค่าลดหย่อนตามข้างต้นได้หรือไม่ ก่อนทำการยื่นภาษี เพราะอาจทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงกว่าเดิมก็ได้ อย่าลืม!! ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่ตอนนี้ – 8 เมษายน 2563

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back