The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ธนาคารเตรียมส่งรายการงานบัญชีธนาคารให้กรมสรรพากร

ธนาคารเตรียมส่งรายการงานบัญชีธนาคารให้กรมสรรพากร

26-06-2019

ประมวลรัษฎากรฉบับใหม่ ระบุให้ “แบงก์ส่งบัญชีให้สรรพากร” ประกาศปีนี้ เริ่มใช้ปีหน้า

 

            เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อการจัดเก็บภาษีเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพและเสรีภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

             โดยธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (E-Wallet) มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมา เฉพาะที่อยู่ในความครอบครองต่อกรมสรรพากร ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

 

            กรมสรรพากร ได้ออกมาระบุผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร (Revenue Department) ว่า พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว เพื่อรองรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment Master Plan อีกทั้ง อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิมผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3% จะต้องเตรียมเอกสารมายื่นต่อกรมสรรพากรเอง แต่สถาบันการเงินจะหักภาษี และเป็นผู้ยื่นให้แทนทั้งหมด รวมทั้งเป็นการรองรับการยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเดิมที่ต้องยื่นเอกสารเป็นกระดาษ ก็จะเปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

 

            ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ e-Tax Invoivce/e-Receipt ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบกำกับภาษี และใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีผ่านช่องทางที่กรมสรรพากรกำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติม eTax.rd.go.th) สำหรับบริการ e-Withholding Tax ผู้จ่ายเงินได้สามารถเลือกตัวจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านตัวกลาง เช่น ธนาคาร ได้เป็นต้น รวมถึง e-Filing รองรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีครบทุกรูปแบบ ซึ่งเพิ่มช่องทางการยื่นแบบออนไลน์ รวมถึงรองรับการยื่นแบบภายในเวลาหรือเกินกำหนดระยะเวลา

            ก่อนหน้านี้คนขายของออนไลน์ต่างกังวล ว่าจะเป็นการเก็บภาษีออนไลน์ แต่ความจริงไม่ได้โดนเฉพาะคนขายของออนไลน์เท่านั้น คนทั่วไปก็โดนเหมือนกัน เพราะธนาคารจะรายงานบัญชีของทุกคนให้กับกรมสรรพากรทราบ

            อย่างไรก็ตาม หากคุณมีรายได้คุณก็ต้องเสียภาษีมันถูกแล้ว ซึ่งวิธีนี้ออกมาเพื่อทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดักแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีด้วย ถ้าคุณเสียภาษีอย่างถูกต้องก็ไม่จำเป็นต้องกลัว


 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back