The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

วิจัยอุตสาหกรรม

วิจัยอุตสาหกรรม

20-10-2016

   การวิจัยอุตสาหกรรม
การวิจัยอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมานานในประเทศไทย โดยการวิจัยอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมักจะเป็นผู้วิจัยโดยส่วนมากนั้นการวิจัยนั้นมักจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลักเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลักดังนั้นเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าทางการเกษตรจึงทำให้มีการวิจัยในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรกันมากกว่าอุตสาหกรรมเกษตรด้านอื่น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมในการทำวิจัย
- การวิจัยมันสัมปะหลัง
- การวิจัยยางพารา
- การวิจัยผลิตภัณฑ์จากข้าว
- การวิจัยชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค

 
​-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back