The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศเวียดนามตอนที่ 2

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศเวียดนามตอนที่ 2

24-11-2016

   การจัดตั้งธุรกิจและบริษัทในประเทศเวียดนาม

 • รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม
 • กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign-Owned Enterprise)

เป็นการลงทุนโดยชาวต่างชาติทั้งหมด เป็นบริษัทจำกัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเวียดนาม

ข้อดี คือ การบริหารงานคล่องตัวเนื่องจากผู้ลงทุนมีอำนาจเต็มที่ในการบริหาร ระยะเวลา               ในการลงทุนสามารถถึง 50 ปี และไม่มีการจำกัดในเงินลงทุน

ข้อเสีย คือ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ ของเวียดนามและประสบปัญหาการถือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ต่างๆ ข้อกำหนดในการจ้างแรงงานท้องถิ่น

ทั้งนี้ กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดห้ามดำเนินธุรกิจ เช่น ธนาคาร ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ ผลิต/ขายอาวุธ เป็นต้น (Decree No. 108/2006/ND-CP Dated on September 22, 2006, The Investment Law)

 • สำนักงานตัวแทน (Representative Office)

ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของบริษัทแม่ในการเจรจาต่อรองและลงนามขอสัญญาซื้อขาย ควบคุมการดำเนินของสัญญา บริการข้อมูลด้านการตลาดติดตามและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แสวงหาโอกาสในการลงทุน/คู่ค้า ทำกิจกรรมทางการตลาดประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้า/บริการของบริษัท

ขั้นตอนการเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนาม

เอกสารที่ทางหน่วยงานราชการเวียดนามต้องการในการขออนุญาตจัดตั้ง

 •  สำเนาของเอกสารในการจัดตั้งของบริษัท
 •  ชื่อผู้แทนในเวียดนาม
 •  ที่อยู่ของสำนักงานตัวแทนในเวียดนาม

      ทั้งนี้การอนุญาตจัดตั้งสำนักงานตัวแทนใช้เวลาประมาณ 15 วัน

 • สาขาบริษัทต่างชาติ (Foreign Company Branch)

กฎหมายของเวียดนามอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเปิดบริษัทสาขา เพื่อดำเนินธุรกิจได้                หากมีจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนในประเทศของนักลงทุนมาแล้วมากกว่า 5 ปี โดยสามารถดำเนินการค้าได้ 2 ประเภทคือ

สินค้าเพื่อส่งออก อาทิ งานหัตถกรรม ผลไม้ การแปรรูปอาหาร สินค้าอุตสาหกรรมของผู้บริโภค เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก สินค้าเกษตร (ยกเว้นข้าวและกาแฟ)

สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการทำเหมือง การแปรรูปสินค้าเกษตร วัสดุในการผลิตยา ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง

เอกสารที่ทางหน่วยงานราชการเวียดนามต้องการในการขออนุญาตจัดตั้ง

 •  สำเนาของเอกสารในการจัดตั้งของบริษัท
 •  รายชื่อกิจกรรมของสาขาเวียดนาม
 •  ชื่อของสาขาเวียดนาม
 •  ที่อยู่ของสาขาเวียดนาม
 •  จำนวนพนักงานคนต่างชาติทำงานในสาขาเวียดนาม

ทั้งนี้การอนุญาตจัดตั้งสาขาบริษัทใช้เวลาประมาณ 15 วัน

 • กิจการร่วมทุน (Joint Ventures หรือ JV)

เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนชาวเวียดนามกับชาวต่างชาติ จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยชาวต่างชาติต้องมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาในการลงทุนไม่เกิน 50 ปี และในส่วนของคณะกรรมการบริหาร (Board of Management หรือBOM) ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนการลงทุนแต่ต้องมีสมาชิกที่เป็น            ชาวเวียดนามอย่างน้อย 2 คน

ข้อดี คือ เป็นรูปแบบการลงทุนที่รัฐบาลเวียดนามให้การส่งเสริมมากที่สุด นอกจากนี้                 นักลงทุนต่างชาติสามารถอาศัยหุ้นส่วนชาวเวียดนามเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ ของเวียดนาม ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

ข้อเสีย คือ นักลงทุนชาวเวียดนามมักร่วมทุน โดยใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเวียดนามตีค่าออกมาเป็นเงินลงทุนซึ่งมักประเมินสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้นักลงทุนต่างชาติเสียเปรียบ

เอกสารที่ทางหน่วยงานราชการเวียดนามต้องการในการขออนุญาตจัดตั้ง

 •  ผลศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมทุน (Feasibility study)
 •  สัญญาระหว่างหุ้นส่วน
 •  สัญญาร่วมทุน
 •  เอกสารของสถานะทางกฎหมายและทางการเงินของหุ้นส่วน
 • สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract หรือ BCC)

เป็นการร่วมทุนทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนเวียดนาม ซึ่งอาจมีมากกว่า  1 ราย เข้าร่วมทำธุรกิจด้วย มีความยืดหยุ่นมากที่สุด สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจสามารถเปิดสำนักงานเป็นตัวแทนที่เวียดนามระยะเวลาในการลงทุนสามารถถึง 50 ปี

ข้อเสียของการลงทุนประเภทนี้ คือ ไม่มีการจำกัดความรับผิดชอบหากเกิดการขาดทุน อีกทั้งนักลงทุนต่างชาติยังขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานในสัญญาต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เนื้อหาของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างหุ้นส่วน ระยะทางธุรกิจ ความรับผิดชอบของหุ้นส่วน เป็นต้น

 • Build-Operate-Transfer(BOT), Build-Transfer-Operate (BTO), Build-Transfer (BT)

กิจการที่ทำสัญญากับภาครัฐเป็นรูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานราชการของเวียดนามกับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นบริษัทต่างชาติถือหุ้นทั้งหมดหรือบริษัทร่วมทุนกับเวียดนามก็ได้เพื่อที่จะสร้างหรือดำเนินการในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนนสนามบิน ท่าเรือ ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการในระยะเวลาที่เพียงพอที่จะทำให้ได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมกำไรที่สมเหตุสมผลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในสัญญา โดยอาจเป็นสัญญาในรูป

 • BOT (Build – Operate - Transfer) คือ สร้างเสร็จแล้วสามารถหาผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนโอนกิจการเป็นของรัฐ
 • BTO (Build – Transfer - Operate) คือ สร้างเสร็จแล้วต้องโอนให้รัฐก่อนจึงเปิดดำเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง
 • BT (Build – Transfer - Contract) คือ สร้างเสร็จแล้วต้องโอนให้รัฐทันทีโดยรัฐจะอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติไปลงทุนในโครงการอื่นๆเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามสมควร เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามได้สนับสนุนการลงทุนต่างชาติในรูปแบบดังกล่าวโดยการให้สิทธิพิเศษในการใช้ที่ดินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษทางด้านภาษี
2.2    ขั้นตอนการเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนาม
สำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการเปิดสำนักงานผู้แทนในเวียดนาม ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทแม่ (Certificate of Incorporation) โดยที่บริษัทแม่ของสำนักงานผู้แทนนั้นจะต้องดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย  1 ปี และกิจกรรมของบริษัทต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของเวียดนาม
ในการก่อตั้งสำนักงานผู้แทนในเวียดนามบริษัทต่างชาติต้องยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
-         ใบสมัครตามแบบฟอร์มมาตรฐาน (ใบสมัครต้องเป็นภาษาเวียดนามหรือทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอื่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย)
-         สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ได้รับการรับรอง เอกสารคำแปลเป็นภาษาเวียดนาม ซึ่งต้องรับรองโดย Vietnam Notary Office หรือได้การรับรองโดยสถานทูตเวียดนามในต่างประเทศ
-         สำเนารายงานการตรวจสอบบัญชีของปีงบประมาณก่อนหน้าของบริษัทแม่
-         ข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอาจขอหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารอื่นเพื่อยืนยันว่าผู้ลงนาม มีอำนาจลงนามจริงในใบสมัครแม้ว่าจะไม่ได้ระบุในกฎหมายก็ตาม
 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back