The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศเวียดนามตอนที่ 1

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศเวียดนามตอนที่ 1

23-11-2016

   ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศเวียดนาม

1.    ปัจจัยที่ดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในเวียดนาม
1.1    ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล
1.2    ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
1.3    เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
1.4    เน้นนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศ
1.5    เวียดนามให้ความสำคัญกับพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
1.6    ความได้เปรียบด้านแรงงาน

2.    การจัดตั้งธุรกิจและบริษัทในประเทศเวียดนาม
2.1    รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม
2.2    ขั้นตอนการเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนาม

3.    ข้อมูลการลงทุนในประเทศเวียดนาม
3.1    ระเบียบการลงทุนขั้นพื้นฐานและผลประโยชน์
3.2    การกำหนดเงื่อนไขในการทำธุรกิจ
3.3    การคุ้มครองการลงทุน
3.4    สิทธิพิเศษทางการค้า
3.5    สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของต่างชาติในเวียดนาม

4.    สิทธิประโยชน์การลงทุน – เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1.    ปัจจัยที่ดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในเวียดนาม
1.1    ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล
เวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการบริหารประเทศทุกด้านทําให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและนโยบายต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผู้นําประเทศมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหารประเทศและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนในเวียดนาม

1.2    ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
โดยเฉพาะพลังงานและแร่ธาตุ เช่น การมีแหล่งน้ำมันดิบกระจายอยู่ทั่วทุกภาค ทําให้เวียดนามกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกนํ้ามันดิบรายสําคัญอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้เวียดนามมีปริมาณเชื้อเพลิงสํารอง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม และถ่านหินอยู่มาก รวมทั้งแร่ธาตุสําคัญ คือ บอกไซต์ โปแตสเซียมและเหล็ก 
นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งล้วนเป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับการลงทุน รวมทั้งทรัพยากรดินและนํ้าที่มีอย่างเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพก็เอื้อต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้เวียดนามเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรหลายรายการจนติดอันดับประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก เช่น พริกไทย (อันดับ 1 ของโลก) ข้าว (อันดับ 2 ของโลก รองจากไทย) กาแฟ (อันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (อันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย) และอาหารทะเล (อันดับ 6 ของโลก)

1.3    เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
เวียดนามมีประชากรมากถึง 90 ล้านคน จากการที่เวียดนามปิดประเทศมานาน ทําให้ประชากร ตื่นตัวกับสินค้าและบริการใหม่ ๆ ทําให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นหลังการเปิดประเทศ ประกอบกับ  ชาวเวียดนามเริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งปริมาณเงินโอนกลับประเทศของชาวเวียดนามโพ้นทะเลหรือที่เรียกว่า ”เวียดกิว” ซึ่งมีประมาณ 3 ล้านคน และโอนเงินกลับมาประเทศ  ปีละประมาณ 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ชาวเวียดนามส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีคุณภาพดีจํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ประชากรทีมีกําลังซื้อสูงส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดรอบนอกกรุงฮานอยและจังหวัดต่างๆ บริเวณใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ

1.4    เน้นนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศ
เวียดนามให้ความสําคัญกับมิตรประเทศรวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัย ทําให้เวียดนาม  ไม่เคยตกเป็นเป้าหมายในการก่อการร้ายและแทบไม่มีปัญหาอาชญากรรมขั้นร้ายแรงเนื่องจากเวียดนามมีกฎหมายที่เข้มงวดและมีบทลงโทษที่รุนแรง ส่งผลให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจเข้ามาลงทุน

1.5    เวียดนามให้ความสำคัญกับพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางนํ้าและทางอากาศ ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มีความสะดวกและทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนว ตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor:EWEC)

1.6    ความได้เปรียบด้านแรงงาน
ชาวเวียดนาม 48 ล้านคนหรือร้อยละ 55 ของจำนวนประชากรในเวียดนามอยู่ในวัยทํางาน   มีอายุระหว่าง 15 - 64 ปี และอัตราการรู้หนังสือของชาวเวียดนามสูงกว่าร้อยละ 90 ทําให้เวียดนามมีแรงงานคุณภาพจํานวนมาก อัตราค่าจ้างแรงงานตํ่าและยังสามารถหาแรงงานได้ง่าย นายจ้างสามารถรับสมัครแรงงานได้โดยตรงไม่ต้องผ่านกระทรวงแรงงานของเวียดนาม ในขณะเดียวกันชาวเวียดนามก็มีความสนใจสมัครงานโดยเฉพาะกับบริษัทต่างชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของตลาดแรงงานในเวียดนาม

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back