News & Events

Back

MOS Olympic Thailand Competition 2016

29-02-2016 X-CITE ไทยโพสต์

MOS Olympic Thailand Competition 2016

วัตถุประสงค์

1.          เพิ่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศยอมรับบนเวทีระดับโลก
2.          เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม 
             “Microsoft Office Specialist World Championship 2016” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.          เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
4.          เพื่อการส่งเสริมการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับเยาวชนไทย
5.          เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงประโยชน์ และการพัฒนาทักษะ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
6.          เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนีบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Microsoft Office Specialist Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร 
              หรือใบปริญญาบัตร
7.          เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1.          เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ 
              ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
2.          ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2015 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน ในโปรแกรมเดียวกันกับปี 2015
3.          เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office Version 2013

ประเภทการแข่งขันMOS Olympic Thailand Competition รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 3 โปรแกรม ได้แก่
      1.      โปรแกรม Microsoft Word 2013
      2.      โปรแกรม Microsoft Excel 2013
      3.      โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013
หมายเหตุ : ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทั้ง 3 โปรแกรม แต่เลือกแข่งเพียง 1 โปรแกรม

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.aritedu.com/olympic2016/index.html

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back