News & Events

Back

สุดยอดธุรกิจ

17-05-2015 ธุรกิจ – ตลาด/หน้าแรก โพสทูเดย์

 สุดยอดธุรกิจ

เกร็ดธุรกิจ
สุดยอดธุรกิจ
ประกาศผลแล้วสำหรับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย  
Thailand Top Company Award 2015 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ร่วมกับนิตยาสาร Business+โดยบริษัท เออาร์ไอพี เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่ง
ความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุกรกิจไทยที่มี
ศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
ภาพลักษณ์องค์กร,ภาพลักษณ์ตราสินค้า,การวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์,การมีส่วนร่วมของพนักงาน

คำที่เกียวข้องภาษาอังกฤษ : 
Employee Engagement,Corporate Image,Brand Image,Product Positioning
-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back