คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

PROMPT PAY พร้อมเพย์คืออะไร เทคโนโลยีพร้อมเพย์ที่ควรรู้

PROMPT PAY พร้อมเพย์คืออะไร เทคโนโลยีพร้อมเพย์ที่ควรรู้

02-09-2016

บริการพร้อมเพย์เกิดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง มีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงินแบบใหม่ โดยใช้บัตรประชาชนแบบชิพ (SmartCard) ใช้ชื่อว่า Any ID ก่อนที่จะมาเป็นชื่อ PROMPT PAY (พร้อมเพย์ )

เกิดขึ้นมาจากนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งประเทศไทยมีแนวคิดส่งเสริมเกี่ยวกับ Digital Economy (เศรษฐกิจดิจิทัล) ทำให้กระทรวงการคลังผลักดันระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment 

โดยบริการ PROMPT PAY (พร้อมเพย์) ชื่อเดิมคือ Any ID ถือเป็นโครงการแรกใน ยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาลไทยเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการโอนเงิน และการจ่ายสวัสดิการของรัฐ ซึ่งเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีแก่ประชาชนด้วย

PROMPT PAY คือ บริการโอนเงินและรับเงินโอนแบบใหม่  โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับ หมายเลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้ประชาชนโอนเงินสะดวกง่ายขึ้น แค่จำหมายเลขบัตรประชาชนปลายทางที่จะโอน หรือจำหมายเลขโทรศัพท์มือถือ บริการนี้ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้ร่วมมือพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนระบบการชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้โครงการ National e-Payment และยังช่วยลดการพกเงินสดติดตัวมาใช้จ่ายผ่านทาง e-payment มากขึ้น

 

รายการ Cyber City ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการของพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

 

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back