คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

MOS Certificate

MOS Certificate

30-11-2015

MOS Certificate คืออะไร

Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่าง เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริง

สำหรับโปรแกรมการสอบ ประกอบด้วย Microsoft Office Version 2007, 2010 และ 2013 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และความต้องการของธุรกิจทุกอุตสาหกรรม จากการวิจัยและการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ กว่า 128 ประเทศ พบว่า บุคคลที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรจะมีความสามารถในการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น และ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้างาน

ศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที

ข้อมูลจาก aritedu.com

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back