คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

พิจารณาร่างแก้ไข พรบ.คอมพิวเตอร์ เพิ่มโทษคุก 20 ปี - ปรับ 4 แสน

พิจารณาร่างแก้ไข พรบ.คอมพิวเตอร์ เพิ่มโทษคุก 20 ปี - ปรับ 4 แสน

28-04-2016

สนช.พิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพิ่มฐานความผิดต่อความมั่นคงและบทลงโทษสูงสุด
 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันนี้ มีวาระพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการจัดตั้งกระทรวงดิจิตอล จำนวนทั้งสิ้น 19 มาตรา สาระสำคัญ เพิ่มเติมฐานความผิดและกำหนดโทษ ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ทั้งในทางเศรษฐกิจและต่อสาธารณะ และการส่งต่อข้อมูลที่สร้างความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อื่น 

สำหรับร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้มี 19 มาตรา สาระสำคัญมีการเพิ่มเติมฐานความผิดและกำหนดโทษผู้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้รับ แก้ไขเพิ่มเติมการกระทำที่ต้องได้รับโทษหนักขึ้นกรณีกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งกำหนดโทษผู้จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

สำหรับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาท 

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back