The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ACA Certificate

ACA Certificate

30-11-2015

ACA Certificate คืออะไร

 Adobe Certified Associate (ACA) Certificate คือประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ ความสามารถใน การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ การออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งประกาศนียบัตรนี้ จะครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานทุกส่วนของโปรแกรม และได้รับการรับรองจาก Adobe Systems Inc. อย่างเป็นทางการว่า ผู้ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของประกาศนียบัตรนี้ได้ ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตผลงานได้อย่างแท้จริง

Adobe Certified Associate (ACA) Certificate ครอบคลุมการวัดทักษะโปรแกรม:

Web Communication Using Dreamweaver  CS4 / CS5 / CS6

Rich Media Communication Using Adobe Flash CS4 / CS5 / CS6

Visual Communication Using Adobe Photoshop CS4 / CS5 / CS6

ศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที

ข้อมูลจาก aritedu.com

 

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back