News & Events

Back

โค้งสุดท้ายกับการแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกที่ USA

09-03-2016

โค้งสุดท้ายกับการแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกที่ USA

กำหนดการแข่งขัน และสถานที่จัดการแข่งขัน

Microsoft Office Specialist (MOS) Training and Certification

ระยะเวลา รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
  1 พฤศจิกายน 2558 
  -
  10 มีนาคม 2559
  รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน   www.aritedu.com/olympic2016   เยาวชน 1 คน เลือกสมัครแข่งขันได้ 1 โปรแกรมเท่านั้น
  19 – 21 มีนาคม 2559

 

  พิธีเปิด 
  อบรม และแข่งขัน
  พิธีปิด และมอบรางวัล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
  มงคลธัญบุรี (คลอง 6 )
  ปทุมธานี
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรม
  ตลอดระยะเวลา 3 วัน ตามที่
  โครงการกำหนด

 

          หมายเหตุ :
         1)       รูปแบบการอบรม และแข่งขันใช้เวลา 3 วันต่อเนื่อง
         2)       ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมติว และแข่งขัน 
         3)       สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมโครงการ
         4)       ทางบริษัทฯ จัดติวการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน
                    โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญจาก ARIT 
                     และขอสงวนสิทธิ การให้รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกระบวนการเท่านั้น
         6)       ผู้เข้าแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้พานักเรียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
         7)       สงวนสิทธิการเข้าร่วมติวเฉพาะเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 

วิธีการสมัคร

1.   ชำระค่าธรรมเนียมและกรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซด์ www.aritedu.com/olympic2016
2.   ชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
     ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
      • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี  024-2-64213-9
      • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี  038–2–81322 - 7
      • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี  151 – 4 – 12144 – 9
3.   หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02 682-6355 หรืออีเมล์ chutinthorns@ar.co.th
4.   สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 10 มีนาคม 2559

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

SIPA ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล CompTIA เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์

24-11-2016
SIPA ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล CompTIA เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้

Back