News & Events

Back

ส่งท้ายการประชุม Big Data ความสำคัญที่ใหญ่กว่าชื่อ

16-09-2015

ส่งท้ายการประชุม Big Data ความสำคัญที่ใหญ่กว่าชื่อ

จบไปแล้วกับการประชุม Big Data EGA เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ทีผ่่านมา

การปฏิรูปข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒนาประเทศ

Big Data คืออะไร??
Big Data คือเทคนิคหรือเทคโนโลยีในการกลั่นวิเคราะห์ สกัดเอาคุณค่าออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเกินขอบเขตหรือขีดจำกัดของการจัดการข้อมูลแบบเดิมๆ โดยทาง Gartner ได้นิยามความหมายของ Big Data ไว้ด้วย 3V คือ high-volume, high-velocity และ high-variety

Volume ปริมาณของข้อมูลจะมากมายมหาศาลจนไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลรูปแบบเดิมๆ ได้หรือถ้าเก็บได้ก็อาจจะยากและซับซ้อน

Velocity หรือความเร็ว คือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยข้อมูลนั้นจะมีค่าในเวลา ณ จุดนั้น และจะหมดค่าเมื่อเวลาผ่านไป การนำเอาข้อมูลชนิดนี้มาใช้ต้องมีการประมวลผลที่รวดเร็วทันต่อเห็นการณ์

Variety หรือความหลากหลาย ข้อมูลที่มีความหลากหลายทางโครงสร้าง ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดเก็บหรือแยกหมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ หรือมีรายละเอียดปลีกย่อย หรือรูปแบบในการจัดการข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของข้อมูล

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

Back